İki Temel Direk: Hukuk ve Ekonomi

  • Arşiv

Yargı reformunun ekonomik gelişmemiz açısından çok önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. Türkiye kapsamlı bir reform dönemini başlatırken, yargı sisteminin iyileştirilmesiyle hızlı ve etkin bir hukuk sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yargıda yapılması arzu edilen reform ihtiyacı, toplumsal değişimin getirdiği bir zarurettir. Sosyal bir varlık olan insanın toplumsal yaşamını düzenlemesi, zaman içinde hukuk kurallarını ortaya çıkartmıştır. Ancak bu kurallar günün gerekleri doğrultusunda hep değişim geçiriyor.

Hukuksal değişime değinirken, hukukun bir toplum için her şey olduğunu da unutmamak gerekiyor. Öyle ki, gelişmiş ülkelere bakıldığında, iki temel direk üzerinde yükseldiklerini görüyoruz: Hukuk ve ekonomi. Gerek hukuk gerekse ekonomi, temelde insanlar arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Dolayısıyla bu iki direk arasındaki ilişkinin uyumlu olması da büyük bir önem taşımaktadır.

Hukuksal düzenlemeler toplumda meydana gelen değişiklikleri takip ederler. Günümüzde toplumları değiştiren en önemli güç teknolojidir. Şöyle bir yakın çevremize baktığımızda; ticaret yapma yöntemlerimizin, haberleşme kanallarımızın, ulaşım imkan ve hızımızın, arkadaşlarımızla iletişim şeklimizin değiştiğini görüyoruz. Tabii ki devlet ile birey arasındaki ilişkiler de bu değişimden nasibini alıyor.

Bütün bunlar, aslında küreselleşmenin sonucunda gerçekleşiyor. Küreselleşme, ulusal hukuk ile uluslararası hukuk arasında da bir yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Öyle ki, iç hukukun kendisini uluslararası normlara uyumlu hale getirme süreci, dünyanın birçok ülkesinde her geçen gün ivmesini artırarak devam etmektedir.

Belirttiğim bütün bu gelişmelerin yanı sıra ülkemizin son yıllarda yaşadığı büyük toplumsal ve ekonomik değişim, yargı alanına yönelik bir reformu öncelikli ihtiyaç haline getirmiştir. Hükümetimiz tarafından açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi” bu alanda umut verici bir gelişmedir.

Yargı reformu stratejisinin beş temel hedefi son derece isabetli hedeflerdir. Buna göre: Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güçlendirilecek. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık artırılacak. Yargının daha hızlı ve verimli çalışması temin edilecek. İnsan odaklı bir sistem geliştirilecek. Özgürlükleri koruyan ve geliştiren yaklaşım hakim kılınacak. Bu konuda bize de görevler düşüyor. İstanbul Sanayi Odası olarak yeni yargı reformu sürecinde sanayicilerimizin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için Adalet Bakanlığımız ile sürekli ve etkin bir işbirliğine yönelik adımları atmış bulunuyoruz.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı