İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama aşağıya aktarılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendinde; “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” denilmektedir.

İlgili madde metninde geçen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri ve denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne, muhtelif bilgi edinme kanallarından ulaşmakta olan şikâyetlerde özellikle; yetkilendirilmemiş kişi (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi olduğunu belirten) veya yetkilendirilmemiş kurumların (ortak sağlık ve güvenlik birimi olduğunu belirten) eliyle, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere organize sanayi bölgeleri içerisinde faaliyet gösterildiği belirtilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, Bakanlıkça yetkilendirilmemiş iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddesinde geçen yükümlülüğünü yerine getirmediği manasına gelmesi yanında, aynı Kanunun 26. Maddesinin birinci fıkrasının b bendinde geçen idari para cezası ile karşılaşılmasına neden olacaktır.

Yukarıda bahsi geçen yetkilendirilmemiş kişi veya kurumlardan hizmet alınmasını önlemek amacıyla;

A – Bireysel sözleşme yapılan İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikasının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp SGK kaydının işyeri üzerinden gösterilmesini müteakip İSG – KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınmasının mümkün olabileceği,

B – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınmasının mümkün olabileceği

bilgilerinize sunulur.