Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’de Yapılan Değişiklikler hk.

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazı aşağıya aktarılmıştır. Bilgilerinize sunulur.

Ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

Adı geçen Yönetmelikte, 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır.

Ekteki yönetmelikte de görüleceği üzere tanım, zorunluluk ve cezai hükümler eklenmekle birlikte, yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01.07.2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almaları zorunludur.

Yönetmeliğin 2.maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahipleri,

  1. 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
  2. 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
  3. 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar. Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28. Maddesi 4. Fıkrası e bendi gereğince para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği bilgisi şifahi olarak alınmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız Attach