31.05.2016 Kara Taşıtları Sanayinin Bakanlıklar Nezdindeki Sorunları

Konu ile ilgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

04.02.2015 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değerlendirildi

08 Ağustos 2012 tarih ve 28378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 16. Maddesi, aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinin yeniden düzenlendiğini belirtmektedir. Bu maddeye göre; “Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verilebileceği” ifade edilmektedir.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinden önce birçok firma, OSB’lerde üretim faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin ihtiyaçlarından fazla olması veya işlerinin yoğunluğunun azalması gibi nedenlerle bölümlere ayırmakta ve kullanmadıkları bölümü kiraya vererek gelir elde edebilmekteydi. İş yoğunluğunun artması nedeniyle üretim yerlerini genişletmek isteyen ancak üretim yerlerinin fiziki durumu buna müsaade etmeyen firmalar ise OSB’de kendi firmalarına yakın bir işletmenin ihtiyaç fazlası bağımsız bölümünü kiralamak suretiyle OSB’lerin sağladığı avantajlardan yararlanmayı sürdürebilmekteydi.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucunda OSB’lerde yukarıda da ifade edilmeye çalışılan avantajlar ortadan kalkmış ve OSB’lerin içinde üretim yapan birçok firma bu uygulamadan mağdur olmuştur.

Meslek Komitemiz, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği´nin” 173. Maddesinin tekrar değerlendirilerek “Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin içinde bağımsız bölüm oluşturuluyorsa, oluşturulacak bağımsız bölümün sanayi amacı dışında kiraya verilemeyeceği ” şeklinde yeniden düzenlenebilmesi için Odamızca ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 04.02.2015 tarihinde bir re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu ile ilgili olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde Odamızca yazılı girişimde bulunulmuş olup ayrıca 21 Şubat 2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile ilgili bürokratların katılımıyla Odamızda gerçekleştirilen sektör toplantısında söz konusu konu Sayın Bakan’ın bilgilerine sunulmuştur.

05.11.2014 “Özmal Şartının” kaldırılması talebi

Ülkemizin Avrupa lideri olduğu hafif ticari araç satışında özellikle bu yıl büyük düşüşler yaşanmıştır. Söz konusu araçların pazarında ilk 9 aylık süre içinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19.24’lük bir azalma kaydedilmiştir. Bu azalmanın en önemli sebebi tüm ticari araçlar için çıkarılması şart olan K, SRC v.b. belgeler ile özmal şartının getirilmesi olmuştur. Özmal şartı; 2009 yılında yapılan değişiklikler sonucu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 25. maddesi uyarınca, “eşya ve kargo taşımalarında; C1, C3, K ve P türü yetki belgesi sahiplerinin yalnızca özmal taşıtları” (“Özmal Şartı”) ile taşımacılık faaliyetlerini yürütebilecekleri hükmünü içermektedir. Bu hüküm ülkemizde uluslararası ve/veya yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere ticari araç kiralaması yapılamaması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yaşanan bu gelişme çerçevesinde söz konusu ticari araçların yerine ucuz ithal malı otomobillerin alımı tercih edilir duruma gelmiştir. Ayrıca K2 belgesi ve bu tip diğer belgelerin ucuzlatılmış olması dahi ortada özmal şartının olması nedeniyle piyasada ticari araçların satışında olumlu bir gelişme yaratmamış ve filo kiralayan şirketlerin bu araçları satın alamamasına neden olmuştur.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, söz konusu ticari araç parkının ülke ihtiyacından fazla olduğu ile ilgili tespiti nedeniyle bu araçların kiralama yolu ile edinilmesini mümkün kılmamakta ve hatta yasaklamaktadır.

Bu çerçevede Meslek Komitemiz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın söz konusu uygulamayı tekrar gözden geçirerek ve hiç olmazsa Doblo, Fiorino tipi hafif ticari araçlarda “Özmal Şartının” kaldırılması yönünde bir uygulamanın başlatılması hususunda 05.11.2014 tarihinde re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve talep hakkında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde Odamızca yazılı girişimde bulunulmuştur.