Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

 • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 20. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii Meclis Üyesi Erol Kiresepi sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

İstihdam, İşgücüne Katılım ve Mevzuat

 • Kısa Çalışma Ödeneği. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunuyla düzenlenmiş olan kısa çalışma ödeneği zor duruma düşmüş işletmelerin yaşatılması ve istihdamın korunması açısından önemli bir düzenlemedir. Nitekim bu uygulamayla geçmişte yaşanan ekonomik kriz ortamlarında olumlu sonuçlar alınmıştır.

  Kendi hatalarından kaynaklanmaksızın ekonomik sorunlar yaşayan işyerlerine kısa çalışma ödeneği yoluyla destek sağlanmasına imkân verecek bir mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
 • İş Kanunu’ndaki Esneklik Hükümleri
  Deneme süresi bireysel iş sözleşmelerinde 4 aya, toplu iş sözleşmelerinde 6 aya uzatılmalıdır.
  Denkleştirme süresi 6 aya uzatılmalı ve tarafların anlaşması koşulu kaldırılmalıdır.
  Telafi çalışması yapılacak süre 2 aydan 6 aya çıkarılmalı, işçi onayı aranmamalı, çalışılmayan Cumartesi günlerinde, günlük çalışma süresini aşmamak üzere telafi çalışması yaptırılabilmelidir.
  Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasında objektif koşul aranmamalı ve 24 ayı geçmemek üzere veya en fazla iki defa üst üste yenilenebilmesine imkan tanınmalıdır.

Kıdem, Vergi ve Prim Yükü

 • Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatının çalışma barışı, işçi-işveren arasındaki sosyal dengelerin korunması, işyeri disiplini, işyeri etiğinin oluşturulması gibi düzenleyici işlevleri bulunmaktadır.

  Yapılacak düzenlemelerde; bu işlevleri dikkate alacak, işletmelerin kıdem tazminatı yükünü azaltacak, kazanılmış hakları koruyacak ve işyerlerindeki çalışma ilişkilerini bozmayacak hükümler getirilmesi gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik. Sosyal güvenlik primine esas kazançların üst sınırı 6,5 kattan 7,5 kata yükseltilerek kayıtlı sektör ve sigortalılar için ağırlaştırılan prim yükünün dengelenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

  İstihdam teşviklerine esas alınacak ücret,  işverenin SGK’ya bildirmiş olduğu prime esas kazanç tutarı olarak belirlenmelidir.

  Esnek istihdam modelleri ile uyumlu, işveren açısından basitleştirilmiş, çalışan açısından asgari sosyal güvenceyi sağlayan sosyal güvenlik uygulamaları geliştirilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Sağlığı ve İş güvenliği Kanunu ikincil mevzuatı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş güvenliği Kanunun ile ikincil mevzuatı beklenen iyileşmeyi sağlayamamıştır. Ülkemizin uzman, ceza ve tazminat odaklı iş sağlığı ve güvenliği anlayışı sorunları çözememektedir. Mevzuatın etki analizine tabi tutulması ve bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirilmesi önem taşımaktadır.
 • Cezaların yüksekliği. Cezaların çok kişi istihdam eden işyerleri için yükseltilmesi istihdamı ve kurumsallaşmayı olumsuz etkilemektedir.
 • Tehlikeli işlerde mesleki eğitim zorunluluğu. Çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışanların işe başlamadan önce mesleki eğitim alma zorunluluğu konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlar çözümlenmelidir.
 • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin çalışma süreleri.  İlgili çalışanların çalışma süreleri gözden geçirilmelidir.
 • Sektör az tehlikeli sınıfında değerlendirilmeli. İlaç üretiminde faaliyet gösteren işyerleri, sektörün halen kullanmakta olduğu ileri teknoloji seviyesi ile sağlık ve güvenliğe gösterilen maksimum özen düzeyi dikkate alınarak tehlikeli sınıftan çıkarılarak az tehlikeli sınıfta değerlendirilmelidir.