Demir Çelik Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-25grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Ana Metallerin İmalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

25. Grup Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayii adına toplantıya katılan İSO Meclis Üyesi Mustafa Necati Tecdelioğlu çevre mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimler, çevre etki değerlendirme raporu süreci ve Bakanlığın çalışma alanı kapsamında demir çelik sektörü özelindeki sorunları dile getirdi. Dile getirilen sorunlar aşağıda yer almaktadır.

  • Çevre mevzuatının uygulanmasında, özellikle İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı’nın verilmesinde, İl Müdürlüğü’nden gelen uzmanların gözlemleri temel alınarak firmanın yapması gereken fiziksel değişiklikler şekillendirilmektedir. Bu durum, sistemin objektifliğine ters düşmekte, aynı konuda faaliyet gösteren sanayi tesislerden farklı uygulamaların talep edilmesine neden olmaktadır. Tesise gelen uzmanların her üretim konusu hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildir. Ancak belirli konularda faaliyet gösteren işletmeler için belirli uzmanlar görevlendirilebilir veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş sanayi sektörleri için inceleme standartları geliştirilebilir. Özetle, tesis denetimlerinin objektifliğini sağlayacak önlemler geliştirilmelidir. 
  • Denetime gelen uzmanların kişiden kişiye, denetimden denetime farklı yorum ve talepleri olabilmektedir. Özellikle herhangi bir proses değişikliği olmamasına rağmen denetimden denetime farklı talep ve yatırımlar istenmektedir. İş güvenliği, yangın güvenliği ve çevre korumaya dair önlemlere ilişkin talepler bazen birbiriyle çelişmektedir. Münferit bir tesise çevre koruma konusunda getirilen önlem tüm tesislerden istenebilmektedir. 
  • Özellikle kapasite artışlarında ÇED sürecine tabii olunmamalıdır. Çevresel etki değerlendirme sürecinin; yatırım aşamasında, henüz tesis kurulmadan öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. ÇED sürecini tamamlamış, tesisini kurmuş, çevre mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmiş bir sanayici sırf kapasite artış sebebiyle ÇED’e maruz kalmamalıdır. 
  • 2007 yılından bu yana, 5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 18. Maddesine göre, “İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların, CIF bedelinin % 1’i ile, hurdaların CIF bedelinin % 0,5’i oranındaki miktar” Çevre Katkı Payı olarak tahsil edilmektedir. Sadece demir çelik sektörümüzde uygulanan ve sektörümüzün rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen bu uygulamaya tümüyle son verilmesine veya en azından başlangıç aşamasında çevre katkı payının sektör kuruluşlarınca kendi çevre yatırımlarında kullanım imkânı sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
  • Demir-çelik tesislerinde, üretim sürecinde çıkan çelikhane cürufunun karayolu, demiryolu, deniz dolgusu ve liman inşası gibi pek çok sektördeki kullanım alanı yeterince değerlendirilememektedir. Cürufun, karayollarının, dolgu, temel, üst temel imalatında kullanımına yönelik AR-GE projesinin tamamlandığı hususu dikkate alındığında, cürufun, karayollarında, müteahhitlere belirli miktarda kullanım zorunluluğu getirecek düzenlemelerin yapılmasında ve cürufun karayolu üst yapı malzemesi ile demiryolu balast malzemesi olarak, kullanımını mümkün kılacak yeni AR-GE projelerinin geliştirilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir.