İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 32. Grup Enerji ve Elektrik Ekipmanları Sanayii Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Elif Ata sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

KDV İle İlgili Sorunlar

YATIRIM MALI NİTELİĞİNDEKİ MAKİNE VE TEÇHİZATA İLİŞKİN KDV ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

Yatırım teşvik belgesi bulunan yatırımcılar KDV desteğinden yararlanabilmektedirler.   

Bazı makine, teçhizat ve benzeri mallar mahiyetleri itibariyle yatırım malı niteliğini taşımaktadırlar ve yatırım yapan ve üretim kapasitesini arttırmak isteyen yatırımcılar bu makine ve teçhizatları almak suretiyle yatırımlarını yapmaktadırlar.

Ancak bu şekilde üretim kapasitesini arttırmak, üretim hatlarını iyileştirmek isteyen yatırımcıların tümünün bu yatırımlarına dair teşvik belgesi bulunmamaktadır.  İşletme verimliliği ve üretim kapasitesi artışı, güç sistemlerinde yenileme gibi yatırımlar için yatırımcılar, aldıkları makine ve teçhizatın niteliğine göre uygulanacak indirimli KDV uygulamasından yararlandırılabilirler ve bu suretle mali yükleri hafifletilebilir.

Üretimde kullanılan her türlü tezgahlar, presler, kalıp ve fikstürler, üretim hatlarında kullanılan vinçler, güç kaynakları ve jeneratörler gibi makine ve ekipmanlar bu kapsamda indirimli KDV uygulamasından yararlandırılabilirler.

İHRACATTA KDV İADESİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR

2010 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan yeni KDV iade sistemi ile işgücü ve zaman tasarrufu sağlanması, KDV iade sürecinin hızlandırılması, denetimlerin kolaylaştırılması ve ülke genelinde uygulama birliği oluşturulması amaçlanmıştır. Uygulamanın özellikle kod sisteminin kaldırması mükellefler açısından oldukça olumlu karşılanmış ve sürecin daha hızlı ilerleyeceğine dair beklentiler artmıştır.

Geçen sürede hem mükellef yönünden hem de vergi daireleri yönünden bakıldığında bu hedeflere henüz ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. İndirilecek KDV listelerin çok ayrıntılı istenmesi, yüklenilen KDV listelerinin hazırlanmasının özellikle üretim yapan işletmeler açısından çok zor olması, alt firmalar incelenirken daha önce mükelleften istenmeyen ve yoğun zaman ve işgücü isteyen raporlamaların yapılması süreci hızlandırmak yerine yavaşlatmaktadır. Önceki uygulamalarda problemli durumlar için çok özellikli durumlar hariç mükelleflerin açıklamaları yeterli bulunmakta iken yeni uygulamada listelerin pasife çekilip düzeltmelerden sonra sisteme tekrar yüklenmesi yine süreci yavaşlatan bir uygulamadır.

KDV İadesi sürecinde şirketlerin karşılaştığı sorun ya da zorlukları azaltacak çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır;

  1. Fatura düzenleme haddinin altındaki belgelerin listeye tek tek yazılmasının mükelleflere yük getirmesi,
  2. Satılan Mal Maliyetine Göre Hesaplanan Yüklenilen KDV Listesinin Liste Yöntemine uyarlanması imalat işleri ile uğraşan mükelleflerde yüklenilen KDV listesinin tek tek fatura ile İlişkilendirilmesinin sorunları arttırması,
  3. KDV İadesi risk analizi projesinin 4. alt satıcıya kadar kontrol yapıyor olması sıkıntıları arttırması,
  4. İade talep eden mükellefin ödediği KDV'nin Hazineye intikal edip etmediğinin araştırılamaması,
  5. Zaman alan, formaliteyi gerektiren ve iş yükünü arttıran pasife alma uygulaması kaldırılmalı ve yerine düzeltme listeleri verilebilmesi,
  6. Belli bir tutarın altındaki iade edilecek KDV hesap hatalarında vergi dairesince re'sen düzeltme yapılabilmesine olanak sağlanması.

Kurumlar Vergisi Uygulamaları İle İlgili Sorunlar

MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMLARI İÇİN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI UYGULAMASI GETİRİLMESİ

Teşvik belgesi olan yatırımcılar mevcut teşvik sisteminde hayata geçen indirimli kurumlar vergisi desteğinden yararlanmaktadırlar.

Ancak teşvik belgesi olmayan yatırımcılar bu olanaktan yararlanma şansları bulunmamaktadır.   Teşvik belgesi olmadan 4842 sayılı yasa ile 2004 yılında düzenlemesi yapılan uygulamaya benzer şekilde en azından makine, teçhizat ve ekipmanlar için yatırım indirimi uygulaması yeniden getirilebilir.  Bu şekilde istihdam yaratıcı, verimlilik artışı sağlayan ve rekabet gücünü ve ihracat yeteneğini arttırabilecek her ölçekteki yatırım bu indirimden yararlandırılabilir.

Özellikle 2002 yılı ekonomik krizden sonra yavaşlayan sanayinin toparlanması ve yatırımların hızlandırılması için 2004 yılı başında başlatılan ve iki yıl süreyle yürürlükte kalan bu uygulamadan işletmeler önemli ölçüde yararlanmışlar ve ekonominin canlanması açısından önemli katkılar sağlamıştır.  Bu kez de üretime dönük yatırımı desteklemek amacıyla bu teşvik kullanılabilir.

Teşvik belgesi olmadan yatırım yapan işletmelerin en azından yatırım indirimi uygulamasından yararlanmalarını sağlamak suretiyle hem yatırımcıların vergi yükü hafifletilmiş olacak, hem de yatırım malı niteliğinde makine teçhizat üreten işletmeler desteklenmiş olacaktır. Yan sanayi ile birlikte değerlendirildiğinde makine üreticileri önemli bir etki alanına sahiptirler.

Ar-Ge Teşvikleri

AR-GE MERKEZİ OLAN İHRACAT ŞİRKETLERİ İÇİN AR-GE DESTEKLERİNDE FARKLILIK YARATILMASI

Ar-Ge merkezinde ya da Ar-Ge Projesi kapsamında yürütülen proje harcamaları nedeniyle kullanım hakkı doğan Ar-Ge indirimi üretici ihracatçı şirketler için farklılaştırılmış oranlarda hesaplanarak Ar-Ge faaliyetlerini ihraç ürünlerde kullanan firmalar lehine bir destek unsuru haline getirilebilir.   

Teminat Mektupları İle İlgili Sorunlar

ÜRETİMİNİN %50 DEN FAZLASINI İHRAÇ EDEN YA DA İLK 500 BÜYÜK İHRACATÇI ŞİRKET İÇİN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TEMİNAT VERİLMESİNDEN MUAF TUTULMASI

Üretiminin %50 den fazlasının YMM raporu ile belgeleyen üreticiler ile ilk 500 büyük ihracatçı sanayi kuruluşu arasında yer alan işletmelerin üretimlerinde kullanmak üzere dahilde işleme izin belgesi ile yaptıkları ithalatlar için teminat mektubu yerine verecekleri taahhütnameler yeterli sayılmalı ve başkaca banka teminat mektubu verilmesinden muaf tutulabilirler. Bu suretle hem operasyonel hem de mali açıdan işleri kolaylaştırılmış olacaktır.