Makina Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

 • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-27grup

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.

27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii adına toplantıya katılan Meclis Üyesi Gökhan Turhan’ın dile getirdiği konulara aşağıda yer verilmiştir. 

 • KDV oranlarının ve çeşitliliğinin artması sonucunda, sektörler arası haksız rekabetler oluşmaktadır.

  Öneri: Verginin tabana yayılmasını amaçlayan daha sade ve standart oran seçilerek haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için yeni düzenlemelerin getirtilmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde farklı oran uygulamaları, gelişim gösteren veya ülke için stratejik önemi nedeniyle desteklenmesi gereken sektörlere de yaygınlaştırılmak suretiyle bir hayli geniş kapsama ulaştırılarak sektörler arası haksız rekabet engellenebilir.
 • KDV iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığımızca tebliğ bazında düzenlemeler yapılmış, artırımlı teminat uygulamasıyla teminat veren mükelleflerin KDV iadelerinin 5 iş günü içerisinde yapılması uygulaması getirilmiştir. İadenin bir an önce sonuçlanması amaçlandığı halde evrak tamamlama aşamasında evrak üzerindeki şekli ve mükellefin hatasından kaynaklanmayan sebeplerle yapılan hatalar yüzünden evrak işleme konmamakta ve teminatlı olmasına rağmen iadeler gecikmektedir.

  Örneğin; teşvik belgeli teslimlerle ilgili iade alacağına ilişkin olarak vergi dairesinden alınan istisna yazısında vergi dairesinin teşvik belgesinin revize no’sunu yanlış yazmasının düzeltilmesi mükelleften beklenmekte ve teminatlı iade geciktirilmektedir.

  Öneri: Süreçlerin takibinde Vergi Dairesinin kontrolleri arttırarak mükelleften kaynaklanmayan hataların tespitini en aza indirmesi gerekmektedir. Sürecin bürokrasisi daha basite indirgendiğinde işlemlerin sonuçlanma süreside kısalacaktır.
 • KDV iadesi talep eden mükelleflerde iade işlemleri esnasında ikinci alt mükelleflerde KDV beyannamesinin verilmemesi ya da doğru olarak verilmemesi KDV iade taleplerini etkilemekte olup iyi niyetli olarak faaliyetlerini yürüten mükellefler cezalandırılmaktadır. Bu konunun değerlendirilerek çözüme kavuşturulması yerinde olacaktır.

  Öneri: İade talep eden mükellefin, sadece birinci dereceden sorumlu olduğu uyumsuzlukların düzelme yapılmasının istenmesi KDV iade sürecini hızlandıracaktır ve çabuk çözümler sağlayacaktır.
 • KDV iade süreçlerinde mükelleflerin ilgili evrakları Vergi Dairelerine kâğıt ortamında sunması, zaman israfına yol açmaktadır ve firmalar için ekstra iş yükü doğurmaktadır.

  Öneri: E-beyanname, e-defter, e-fatura gibi başarılı uygulamalarla yetinilmemeli, tüm vergi süreçleri internet ortamına taşınmalıdır. Bunun yanında tüm vergi dairelerinin aynı standartta ve koordineli çalışması KDV iade süreçlerini hızlandıracaktır. Örneğin vergi dairesi Silivri olan firmamız KDV yönünden Haliç İhtisas vergi dairesine bağlıdır ve bu nedenle iade mahsuplarında takibi Silivri Vergi Dairesince yapılan bir beyannamenin mahsubu yapılmak istendiğinde Silivri Vergi Dairesi bu mahsuptan haberdar olmayıp bize verginin ödenmediğine dair ceza ihbarnamesi göndermektedir. Sonrasında yine bir dilekçeleşme süreci başlamakta ve muhasebe departmanlarına ek yük yüklemektedir. Bunun nedeni Vergi Daireleri arası koordinasyon eksikliğidir.
 • Vergi iadelerinde süreç devam ederken memur değişikliği vb. sebeplerle aynı dosya defalarca risk analizine sokulmakta ve buna bağlı olarak da eksiklik yazıları peyder pey gönderilmektedir. Bu durum da zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır. (Uygulamada karşılaşılan bir durum olduğu düşünülmektedir. Gündeme getirilebilir)

  Öneri: Firmalar için en önemli zamanlardan biri olan vergi iade süreçlerinde, kurumlarda yaşanan değişiklikler ve sürecin bu sebeplere bağlı olarak uzatılmasını engellemek adına gerekli tedbirleri alarak mağduriyetin önüne geçilmesi gerekmektedir. Mükelleflerle ilgili işlemler adım adım bir sistem üzerinde raporlanarak görevi devralan memura iletilmesi geçiş aşamalarında yaşanan sorunları en aza indirecek olup işlem sürelerini kısaltacaktır.
 • Mevzuattaki belirsizliklerden dolayı, firmalar yaptığı harcamalar karşılığında aldıkları perakende satış fişlerini KDV iadelerinde kullanamamaktadır. Örneğin; personelin yapmış olduğu bazı harcamalar ile ilgili olarak perakende satış fişlerinin gider olarak kabul edilemeyeceği, firmalar için vergi yükünün artmasına neden olmaktadır.

  Öneri: Devletin fatura kesimi için belirlediği yasal sınırlar içerisinde yapılan harcamalar için alınan perakende satış fişlerinin, KDV iade raporlarında kullanabilmesi firmalar için fayda yaratacaktır.
 • Tevkifatlı mal alımı yapılan tedarikçiler nezdinde özel esaslar bakımından olumsuz tespit yapıldığında vergi daireleri zaman zaman tedarikçinin toplam KDV tutarının ödenmesini, teminat göstermesini ya da indirimlerden çıkarılmasını isteyebilmektedir. Oysa tevkifatlı alımlarda sadece tevkif edilen vergi dışında kalan kısım için teminat gösterme, ödeme vb. talep edilmesi gerekirken verginin tamamı için bu taleplerde bulunulması KDV tevkifatını anlamsız hale getirmektedir.

  Öneri: Vergi Dairesi’nin toplam KDV’yi değil sadece tevkif edilen ve vergi dışında kalan kısmı talep etmesi uygun olacaktır.
 • Vadeli satışlarda bedeli tahsil edilmemiş faturalar gelir olarak kaydedilmekte ve KDV’ler ödenmektedir. Bu konu ile ilgili; vadelerin uzun olmasından dolayı tahsil edilemeyen KDV’nin ödenmesi konusunda zorluk yaşanmaktadır. Bu durum hakkında iyileştirme gerekmektedir.

  Öneri: Aylık ve 3 aylık periyotlarda oluşturulan tahakkuklarının ödemelerinin bir sonraki döneme ötelenmesi. 
 • Kar Dağıtım Stopaj oranının % 15 olması firmaların vergi yükünü arttırmaktadır. Kar dağıtımında stopaj olduğundan çoğu işveren kar dağıtımı yapamamaktadır. Bu da ortaklar ve kasa carisinin şişmesine sebep olmaktadır. Mevzuatın tekrardan gözden geçirilerek kar dağıtım stopajının düşürülmesi firmalara ekonomik katkı sağlayacaktır.
 • Amortisman sınırının düşük olması, vergi yükünü arttırmaktadır ve firma içinde gerçekleştirilen süreçlerin uzamasına neden olmaktadır.

  Öneri: Amortisman yazma sınırının günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi adına düzenlenme yapılması vergi yükünü azaltacaktır ve firma içi süreçlerin kısalmasına neden olarak işlem sürelerini minimuma indirmektedir.