Temel Kimya Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

 • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-17grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, kimya sektörünün sorunları da ele alındı.

17. Grup Temel Kimya Sanayii adına toplantıya katılan Meclis Üyesi Haluk Erceber ve Meslek Komitesi Üyemiz Muhsin Selçuk Denizligil katılmıştır. Toplantıda Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO), Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve gelecekte yayınlanacak diğer mevzuat hakkında dile getirilen görüşlere aşağıda yer verilmiştir.

 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin amacının gözden geçirilmesi; tesis sahasında yeraltı su kalitesini olumsuz etkileyen düzeyde, toprağa gömülü veya dökülmüş tehlikeli atığın varlığı tespit edilen ve saha dışındaki alıcı ortama (özellikle yeraltı ve yerüstü sularına) olumsuz etkileri tespit edilen tesislere uygulanmak üzere revize edilmesi önerilmektedir. 
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, “Atık Yönetim Planı” hazırlanması ve onaylanması rutin faaliyetlerde 3 yılda bir yapılmaktadır. Proseste, atıkta, yönetim planı ile ilişkili konularda değişiklik olması durumunda plan güncellenmesi yapılmaktadır. Atık Yönetim Planı, Yönetmelik ekinde yer almamakta, formatı Bakanlık tarafından yayımlanmaktadır. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda Atık Yönetim Planı hazırlama süresinin 5 yıla çıkarılması önerilmektedir. 
 • “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde yapılan tanımlamalar sebebiyle, revirlerden kaynaklı tıbbi atık oluşan sanayi işletmelerinin kapsamda olup olmadığı net olarak anlaşılmamaktadır. Eğer tanıma giriyor ve mevzuatı uygulaması gerekiyor ise, günlük 1 kg’a kadar oluşan atıkların 48 saat içinde belediyeler tarafından toplanması mümkün görünmemektedir. Atık Yönetim Planı hazırlamak zorunda olan sanayi işletmelerinin Tıbbi Atık Yönetim planı hazırlamasına gerek yoktur. 
 • TSE standartları ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çakışmaları, yaşanan dava süreçleri, durdurulan yönetmelik ekleri, değişen standartlar vs sebebiyle, yönetmeliğin değişme ihtiyacının belli periyotlarda gündeme alınması, STK’lardan görüş alınması önerilmektedir. 
 • Çevresel Sorumluluk Direktifi: Gelecekte sigorta şirketleri ile yaşanacak zorluklar, sigorta şirketlerinin ek talepleri, ek maliyetlerin ortaya çıkabileceği, bir çok kirletici unsur bulunması halinde, kimin ne kadar kirlettiğinin belirlenmesi, kirletenin, kirlettiği alanı referans koşula geri getirme koşulunda referans koşulun nasıl tanımlanacağı gibi hususlar, sanayinin ileride karşılaşacağı önem arz eden konulardır. 
 • Çevre Etiketi Yönetmeliği Taslağı: Sanayi açısından teşvik edici özendirici bir sistem olarak görünen, çevre etiketi yönetmeliği etiket verilecek ürün/hizmet açısından iyi uygulama örneğidir. Ancak, çevrenin sürdürülebilir yönetimi açısından uygulaması çok hassas olabilecek bir yönetmeliktir.
  • Etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi gerektirir. Yönetmelik ile birlikte bu sistemin de belirlenmesi önemlidir.
  • Teknik Komitede, başvuru yapan sektöre ait uzman sanayi temsilcileri de bulunmalıdır.
  • Hizmet/ürünler için çevreyi korumada bir teşvik mekanizması olması nedeni ile çevre etiketi verilmesi/kullanımı ücretsiz olmalıdır.
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı: Mevcut En iyi Teknikler (MET)’in öncelikli olarak sanayi ile birlikte ülke ölçeğinde hazırlanması ve MET’lerin gerçekleştirilmesi için gereken yüksek maliyetler nedeni ile geçiş sürelerinin uygun süreler olması, mevzuat kapsamında bilgilendirici kılavuzların öncelikli olarak hazırlanması gerektiği düşünülmektedir.
 • Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı: Taslak Yönetmeliğin “Kalıcı organik kirleticilere ilişkin atık yönetimi” başlıklı 9. maddesinde yer alan ifadelerin genel olarak anlaşılırlık açısından uygun olmadığı ve karışıklık yaratabileceği düşünülmektedir. Özellikle muafiyetler, stoklar ve atık yönetimi ile ilgili konuların yol gösterici bir nitelikte iş akış şeması üzerinde gösterilmesi, yükümlüler açısından Yönetmeliğin daha iyi anlaşılması ve işlemlerin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Bildirimler, muafiyetler, stoklar ve atık yönetimi hususlarında kısa ve açıklayıcı iş akış şemalarının oluşturulması sanayici açısından faydalı olacaktır.