Ocak’ta Merkezi Bütçe 1,7 Milyar TL Fazla Verdi

Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri, Ocak 2018

Açıklanma tarihi: 15.02.2018

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2017 Ocak’ta 11,4 milyar TL fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi 2018’in ilk ayında 1,7 milyar TL fazla vermiştir. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 18 milyar TL’den 7,7 milyar TL’ye gerilemiştir.

Ocak’ta merkezi yönetim bütçe giderleri geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 oranında güçlü bir artışla 56,5 milyar TL’ye yükselirken, bütçe gelirleri ise yüzde 1 azalışla 58,2 milyar TL’ye gerilemiştir. Bu değişimler TÜFE’den arındırıldığında önceki yılın aynı ayına göre harcamaların yüzde 8,2 arttığı, gelirlerin ise yüzde 10,3 oranında azaldığı görülmektedir.

12 aylık toplam olarak bakıldığında Aralık’ta 47 milyar TL olan bütçe açığı Ocak’ta 57,1 milyar TL’ye yükselmiştir. Faiz dışı denge ise yine 12 aylık toplam olarak Aralık’ta 9,3 milyar TL fazla verirken bu gösterge Ocak’ta belirgin bir bozulmayla 1 milyar TL açığa dönüşmüştür.

2018 Ocak ayında vergi gelirleri yüzde 7,4 oranında artışla (reel değişim: yüzde -2,7) 52 milyar TL olmuş ve toplam bütçe gelirlerinin yüzde 89,3’ünü oluşturmuştur. Vergi dışı gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 düşüşle bütçe açığındaki artışta önemli rol oynamıştır. Vergi gelirlerindeki nominal artışta en önemli katkı gelir vergisi tahsilatındaki yüzde 23,9’luk artıştan kaynaklanmıştır. Buna karşılık ÖTV gelirlerinde yüzde 11, dahilde alınan KDV gelirlerinde yüzde 1,2 olarak gerçekleşen düşüşler toplam vergi gelirlerini önemli ölçüde sınırlamıştır. Böylece dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı Ocak 2017’de yüzde 56,1 iken 2018’in aynı ayında yüzde 51,2’ye düşmüştür.   

Harcamalar tarafındaki güçlü artışta en belirleyici unsur 2017 Ocak’ta 0,8 milyar TL olan sermaye giderlerinin 2018 Ocak’ta 5 milyar TL’ye çıkması olmuştur. Bu artışın kaynağı 3,9 milyar TL tutarındaki gayrimenkul sermaye ve üretim giderleridir. Ayrıca personel giderlerinde yüzde 18,3 olarak gerçekleşen yıllık artış da bütçe harcamalarındaki yükselişe önemli katkı yapmıştır. Buna karşılık Ocak ayında özellikle dış borç faiz ödemelerindeki azalmanın katkısıyla faiz giderleri yıllık yüzde 8,5 azalmıştır.

2017 yaz aylarında bütçe açığındaki artışa paralel olarak yüzde 150’lere varan Hazine iç borç çevirme rasyosu takip eden aylarda yüklü borç itfalarının etkisiyle düşüş kaydetmiş ve Ocak itibarıyla yüzde 98 seviyelerine gerilemiştir.

2018 başı itibarıyla bütçe dengelerindeki bozulma eğilimi devam etmektedir. Bu gelişmede özellikle faiz dışı harcamalardaki artış ve vergi dışı gelirlerdeki düşüş belirleyici olurken vergi gelirlerinde de bir miktar yavaşlama söz konusudur. 2018 yılı bütçe tahminleri kapsamında 65,9 milyar TL bütçe açığı ve 5,8 milyar TL faiz dışı fazla hedeflenmekte, bu durum genişleyici mali politika duruşunun devam ettiğine işaret etmektedir. Buna karşılık güçlü büyüme beklentisine bağlı olarak bütçe açığı/GSYH oranının 2017’ye kıyasla düşük kalması öngörülmektedir.