Çevre ve Enerji ÖdülleriÇevre Eylem Planları Avrupa Birliği’nde (AB) çevre politikalarına yön vermektedir. 2020 yılına kadar geçerli olacak 7. Çevre Eylem Planı, “Dünyamızın limitlerinin farkına vararak ferah bir yaşam”ı hedeflemektedir. AB hiçbir şeyin atık olmadığı ve doğal kaynakların toplum katkısıyla yönetildiği inovatif (eko tasarım) ve döngüsel ekonomiler ile bu hedefi gerçekleştirecektir.

Ürün kaynaklı çevresel etkilerin yaklaşık %80’i tasarım aşamasında belirlenebildiğinden tasarım aşamasında çevre göz önüne alınmalıdır. Eko tasarımın hedefi ürün geliştirme sürecinin en başından çevreyle ilgili etmenlerin hesaba katılarak yaşam döngüsünden kaynaklanacak çevresel etkilerin minimize edilmesidir.

Döngüsel ekonomiler “atık” yönetimini “kaynak” yönetimine dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma için “ekonomik büyüme” ile “hammadde ve enerji kullanımı” arasındaki bağın kopması gerekmektedir. Hammaddenin ve enerjinin daha verimli kullanılması ve kullanılan birim başına ekonomik değerinin artırılması sürdürülebilir kalkınmanın kilit noktasıdır.

Çevre konusundaki bu gelişmeler ülkemiz sanayisini etkilemiş ve sanayimizde “çevre” olgusu “atıkların bertaraf edilmesi” anlayışından atıkların kaynakta azaltılması anlamına gelen“temiz üretim, eko verimlilik” çalışmalarına evrilmiştir.

Üretim süreçlerinin tüm aşamalarında “çevre”yi göz önüne alarak üretim yapan firmalarımızın, sürdürülebilirlik çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılması ve örnek olması adına Odamız “Çevre ve Enerji Ödülleri” vermektedir.

Tarihçe

1995 yılından 2000 yılına kadar 6 yıl boyunca, üyelerimize "Çevre" ve "Çevre Teşvik" ödülleri verilmiştir.

2001 yılında yaşanan ağır ekonomik kriz sanayimizin gündemine bambaşka öncelikleri taşıdığı için ödül uygulamamıza bir süre ara verilmiş bilahare Çevre Ödülü uygulamamız 2005 yılında verilen "Sektör Çevre Ödülleri" ile yeniden devam etmiştir.

2006 yılında büyük ölçekli firmalar için "Çevre Ödülleri" verilirken, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında "KOBİ Çevre Ödülleri" verilmiştir.

Dünya'da artan yeşil ekonomi eğilimleri çevre ödüllerimizi çeşitlendirmeyi gündemimize getirmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında ödüllerimiz "Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün ve Uygulama" teması ile verilmiş, üyelerimizin 2011 yılında geliştirdikleri ürün ve uygulamalarının değerlendirildiği "13. Çevre Ödülleri" ise İnovatif Çevre Dostu Ürün, Enerji Verimli Ürün, Çevre Dostu Uygulama, Enerji Verimliliği Uygulama ve Çevre Yönetimi-Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde KOBİ ve Büyük Ölçekli Kuruluşlara verilmiştir.

Geçmiş Yıllara Ait Çevre ve Enerji Ödülleri Attach İSO 14. Çevre ve Enerji Ödüllerini Almaya Hak Kazananlar Attach