10.06.2014 Çin’den ithal edilerek getirilen ucuz ve kalitesiz ajanda, defter, klasör ve kitaplar hakkında tedbir alınması

Meslek Komitemiz Çin’den ithal edilerek getirilen ucuz ve kalitesiz ajanda, defter, klasör, kitap ve İngilizce eğitimi için yurtdışı kaynaklı yayıncı firmaların kitaplarının ülkemizde özellikle Anadolu da satışa sunulduğunu ve aşağıda belirtilen önlemlerin alınması durumunda sektörümüzün rahatlayacağı ve yerli üreticilerin rekabet şartlarına olumlu katlı sağlayacağı ile ilgili olarak Odamız’ca gerekli çalışmaların başlatılması hususunda 10.06.2014 tarihinde re’sen karar almıştır.

  • Kamu alımlarında yerli malı üretim payı aranması zorunlu hale getirilmeli ve bu düzenlemeye uyulmalıdır,
  • İhtisas gümrüklerinin özellikle Anadolu da kurulması sağlanmalıdır. Böylelikle Çin’den gelen ithal ürünlerin maliyetleri artacağından yerli üretimin rekabet şartları kolaylaşacaktır, (Fransa Modeli)
  • İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri alınarak sağlığa zararlı ürünlerin ülkeye girişi engellenmelidir.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve İhtisas Gümrüklerinin Anadolu’da da kurulmasının sağlanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Odamız’ca yazılı girişimde bulunulmuştur.

13.05.2014 Kamu Yetkilileri ve STK Temsilcileri ile Birlikte Sektör Değerlendirmesi

İstanbul Sanayi Odası’nda 16. Grup Meslek Komitesi Toplantısı, 13 Mayıs 2014 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Odamız şube yetkililerinin katılımı ile geniş katılımlı olarak gerçekleştirildi. Çeşitli destek mekanizmaları ile Odamız faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aktarılan toplantıda, sektörün çalışma hayatı ile ilgili sorunları Bakanlık temsilcilerinin de katılımı ile detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda Odamız uzmanları tarafından aşağıda yer alan ana başlıklar çerçevesinde sunumlar yapıldı.

  • 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan, kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlı Erasmus+ Programı hakkında sunum yapıldı. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği ve Politika Reformlarına Destek adı altında üç ana Eylem altında yürütülen program çerçesinde yapılan Odamız proje başvuruları hakkında bilgi akatarıldı.
  • İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) kuruluş ve amaçları ile Mali Destek Programları hakkında bilgi verilen sunumda, Odamızın başarı ile tamamlamış olduğu İSTKA destekli projeler ve 2014 yılı Mali Destek Programları çerçevesinde Odamızca başvuru yapılan projeler kısaca tanıtıldı.
  • Odamızca Türk sanayinin rekabet gücünü geliştirme sürecinde, imalat sanayii sektörlerinin yol haritalarının belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2001 yılından bu yana devam eden “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde İSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliştirmesi Projesi” hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıda katılımcılar çalışma hayatına ilişkin sorunlarını karşılıklı olarak görüşme fırsatı bulmuş ve bu sorunları ile sorunlara yönelik çözüm önerilerini T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletmişlerdir.

10.09.2013 İş makinalarının takibinin yapılabilmesi için sicil oluşturulması

Meslek Komitemiz iş makinalarının takibinin yapılabilmesi için şase numaraları bazında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB bünyesinde sicil oluşturulması; ipotek, rehin ve hacizlerin bu sicil kaydı ile bu tescilin yapılması sonucu hüküm ifade etmesi için Odamızca gerekli girişimlerde bulunulmasını hususunda 10.09.2013 tarihinde re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda isteğe bağlı tescil sistemine yönelik TOBB ve emniyet birimleri ile birlikte bir çalışma yürütüldüğüne dair komiteye bilgi verilmiştir.