23.10.2014 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yan Mevzuatlarının Getirdiği Yenilikler Değerlendirildi

Özellikle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yan mevzuatlarının getirdiği yenilikler ile toplam 354 adet 15 milyar USD yatırım bedeli olan ve 10.193 MW kurulu gücündeki enerji yatırımları risk altına girmiştir. Bu kapsamda şuana kadar bu projeler arasında 25 projenin lisansı iptal edilmiştir. Söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi enerji arz güvenliği açısından önemli olduğu kadar, ülke ekonomimiz içinde çok kritiktir.

Enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ellerinde olmayan ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarından alınan izinlerin gecikmesi sebebiyle oluşan bu durumların çözümü sektörün geleceği ve enerji yatırımlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede söz konusu konu ile ilgili olarak Odamızca ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 23.10.2014 tarihinde re’sen karar alınmıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Söz konusu yazılı girişimimize, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden cevap gelmiş olup, cevapta; söz konusu talebimizin incelendiği ve gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilmiştir. Ayrıca Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan ve 04 Şubat 2015 tarih ve 29257 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre de; Yönetmeliğin Geçici 15. Maddesi kapsamındaki tüzel kişilerin tamamlaması gereken yükümlülükler yayınlanmıştır. Buna göre, eski yönetmelik kapsamında talep edilen yükümlülüklerin içerisinden aşağıda yer alan maddeler çıkarılmıştır.

  1. Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan ön proje onayının alınması,
  2. Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurunun yapılması,
  3. 30.04.2015 tarihli ve 18033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca gerekli görüşün alınması,

Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 15. Maddesi kapsamındaki tüzel kişilerin artık bu yeni maddeye göre değerlendirileceği, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında bu madde uyarınca işlem tesis edilmiş lisans sahibi tüzel kişilerin durumlarının ise re’sen yeniden değerlendirileceği belirtilmektedir. Bu noktada, haklarında işlem tesis edilen bu tüzel kişilere yeniden bir 6 ay süre verilmesi söz konusu değildir.

Ayrıca inşaat ruhsatını alan, inşaat ruhsatı yerine geçen belge temin eden ya da inşaat ruhsatına gerek olmadığına dair belge alan lisans sahibi tüzel kişilerden de Yönetmeliğin birinci fıkrasında yer alan belgelerin istenmeyeceği belirtilmektedir.

27.02.2014 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile İlgili Bazı Eksikliklerin Güncellenmesi Konusu Değerlendirildi

Meslek Komitemiz Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile ilgili bazı eksikliklerin güncellenmesinin ülke ekonomimiz ve yatırımcılar açısından zaruri olduğu görüşündedir. Bu çerçevede söz konusu düzenlemelerin yapılabilmesi için Odamızca T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.B.M.M. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 27.02.2014 tarihinde re’sen karar alınmıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde Odamızca yazılı girişimde bulunulmuştur.