21.07.2020 OSB’lerde Yer Alan Antrepoların Yol Açtığı Trafik Sorunu

44. Grup Meslek Komitemizin 21 Temmuz 2020 tarihli re’sen kararında; üyelerimizden Meslek Komitemize Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren antrepoların yarattığı sıkıntılara ilişkin sorunların yansımaya başladığı, antrepolara gelen ve antrepolardan çıkış yapan tır ve kamyonların yarattığı trafik yükünün buralarda faaliyetlerini sürdüren firmaları sıkıntıya soktuğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda Meslek Komitemizce OSB’lerde yaşanan bu sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

21.07.2020 KOSGEB’in Laboratuvarlarında Verdiği Test Analiz Hizmetleri

44. Grup Meslek Komitemizin 21 Temmuz 2020 tarihli re’sen kararında; KOSGEB’in laboratuvarlarında verdiği test analiz hizmetlerinin 16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) devredildiği, kararda ayrıca Meslek Komitemize bu devir sonrası gelen şikayetlerde TSE’nin söz konusu test analiz hizmetleri karşılığında aldığı ücretlerin çok yüksek olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda Meslek Komitemizce firmaların maliyetlerini yükselten söz konusu test analiz hizmetlerinin ya tekrar KOSGEB tarafından verilmesi ya da TSE tarafından verilecekse de KOSGEB’in belirlediği ücret tarifesi üzerinden verilmesi yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Standartları Enstitüsü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

23.06.2020 Kamu İhale Mevzuatında Yerli İstekliler Lehine Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

44. Grup Meslek Komitemizin 20 Mayıs 2020 tarihli re’sen kararı çerçevesince; kamu alımlarının ülke ekonomisinde önemli bir büyüklüğe sahip olduğu, sosyal ve ekonomik politikaların desteklenmesinde kamu alımlarından yararlanıldığı ve ayrıca kamu alımlarının ülkemizde ve başka birçok ülkede yerli üretimin desteklenmesi, ar-ge ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve teknolojik ilerlemenin sağlanması gibi hususlarda bir araç olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede kararda ayrıca yerli üretimin desteklenmesi amacıyla başta 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu olmak üzere kamu ihale mevzuatında yerli istekliler lehine gerekli düzenlemelere yer verildiği ancak özellikle son zamanlarda kararımızda da belirtilen ilgili kanun hükmüne kamu ihalelerinde yeterince uyulmadığı, koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle zaten zorlu çalışma şartlarıyla karşı karşıya gelen sektörümüz firmalarının bir de söz konusu kanun hükümlerine uyulmamasının getirdiği haksız rekabet şartlarıyla da mücadele etmek durumunda kaldığına değinilmiştir.

Bu kapsamda üretimi ülkemizde bulunan yerli ve milli ürünlerin söz konusu Kamu İhale Kanunu hükmü gereğince kamu ihalelerinde tercih edilmesi hususunda Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ve T.C. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

15.05.2019 Bedeli 22 Avroyu Geçmeyen Eşya İçin Uygulanmakta Olan Gümrük Muafiyeti

44. Grup Meslek Komitemizin 15 Mayıs 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yurt dışından posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli 22 Avroyu geçmeyen eşya için uygulanmakta olan gümrük muafiyetinin kaldırıldığı belirtilmekte olup bu değişiklik ile firmalarımız adına hızlı kargo yoluyla ihracatta kullanılmak üzere yurt dışından gelen numune vb. eşyaların gümrük ve vergi işlemlerine tabi olması ile eşyaların gümrükte kalma sürelerinin uzadığı ve maliyetlerin arttığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede kararda ayrıca üyemiz firmaların, özellikle numunelerin gecikmesi sebebiyle müşterilerine söz verdikleri teslim sürelerini yetiştirmekte sıkıntı yaşadıkları ve ticari ilişkilerinde zarar gördükleri de yer almaktadır.

Bu kapsamda ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi, ihracatçı firmalarımızın rekabetçiliğinin ve itibarının korunması adına kapasite raporuna sahip imalatçı-ihracatçı sanayici firmalarımızın getirilen uygulama dışında tutulması hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

16.05.2018 44. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.