24.02.2015 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)’nde yapılan değişiklik ile 39.01 - 39.14 GTİP'li malzemelerin ithalatında, orijinal malzeme dahi olsa, ithal edilmek istenen bu maddeler için yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulması ve bu maddelerin yapılan tanımlamalara uygun ve ürün olarak kabul edilebileceğinin tespiti halinde Kapsam Dışı Yazısı alınması şartı getirilmektedir. Meslek Komitemiz yayımlanan söz konusu Tebliğ nedeniyle sektörün zor duruma düşeceğini ve bu sıkıntıların önüne geçilebilmesi için de Odamızca gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 24.02.2015 tarihinde bir re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve talep hakkında T.C. Ekonomi Bakanlığı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur. Yapılan bu girişimler neticesinde 14 Mart 2015 tarihinde tebliğin ikincikez değiştirilmesi ile ; 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin (tebliğ ekli listede tanımlanan madde olmaması halinde) Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilmesi sağlanmıştır. Yapılan değişiklikle, Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri, ilgili gümrük idarelerince aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecektir. Ayrıca, diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmayacaktır.

23.09.2014 Tehlike ve Tehlike Sınıfı Tanımı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3’de “tehlike ve tehlike sınıfı” tanımları yer almakta olup bu tanımlar çok geniş bir anlam içermektedir. İşyerleri açısından söz konusu tanımların çok geniş ifade edilmesi ileride doğabilecek karışıklıklara neden olabilecektir. Bu çerçevede T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde “tehlikeli” ve “tehlikesiz”  tanımlarının yeniden yapılması yönünde Odamızca gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 23.09.2014 tarihinde Meslek Komitemizce re’sen karar alınmıştır.

Söz konusu re’sen kararda belirtilen konu hakkında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

25.03.2014 Meslek Komitemiz, 39.01 ila 39.14 G.T.İ.P da (İlk Şekillerde) yer alan plastik hammaddelerin ilk şekliyle (granül, toz v.s.) Gıda ve Yem Sanayinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıdaya Temas Eden Madde ve Malzemeler listesinden çıkarılarak ithalat aşamasında uygunluk yazısının istenmemesi ve cezai yaptırımların kaldırılması hususunda gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir.

Meslek Komitesi üyelerimizce 22 Nisan 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğüne söz konusu konunun daha detaylı olarak ele alınması amacıyla bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

26.11.2013 Enerji girdilerinde (elektrik) yüksek bedelin oluşmasına sebep olan “kayıp-kaçak” bedeli ile TRT payı konularında sanayicinin rekabet edebilmesi açısından bahsi geçen ek ödemelerin kaldırılması ve/veya azaltılması hususunda gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde konu takip edilmektedir.

23.07.2013 Sektörde kullanılan elektriğin uygun maliyetli tedarikine yönelik gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir.

23 Ocak 2014 tarihinde elektriğin uygun maliyetli tedarikine yönelik “Sanayide Rekabetçi Elektrik Temini” başlıklı bir seminer düzenlenmiştir.

23.07.2013 Kamyonetlerde ruhsata işlenmiş olan istiap hadlerinin arttırılarak ruhsatlara bu şekilde şerh edilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir.

22 ve 45. Grup Meslek Komitesi temsilcileri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu’ya 11 Aralık 2013 tarihinde ziyarette bulunulmuştur.

22 Ocak 2014 tarihinde konuyu ele almak üzere 22, 45, 36 ve 37. Grup Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

16 Nisan 2014 tarihinde konuyu tekrar ele almak üzere İstanbul Sanayi Odası’nda bir toplantı düzenlenmiştir. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Kemalbay Başkanlığı’nda gerçekleşen söz konusu toplantıya İstanbul Sanayi Odası’nın 22, 36, 37 ve 45. Grupları, İstanbul Ticaret Odası’nın 24 ve 68. Grupları, plastik sektörünün ilgili STK ları, otomotiv sektörünün ilgili STK’sı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu katılmıştır.