All Publications

8. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü: "Kriz Sonrası Yeni Yön"

Yayın, Odamızın 15-16 Aralık 2009 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü:Kriz Sonrası Yeni Yön" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Oxford Üniversitesi James Martin 21st Centruy Direktörü Dr. Ian Goldin, Takman Üniversitesi Gelecek Bilimleri Enstitüsü'nden Gelecek Bilimci Prof. Sohail Inayatullah, UNU-Merit Direktörü Luc Soete ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır.

Publish Date : January 2010 DOWNLOAD

Kimyasallar Alanında Yeni Mevzuat İle İlgili Eğitim 8 Haziran 2009

Gerek boyutu gerekse derinliği açısından, AB müktesebatının içinde tarım bölümünden sonraki en büyük bölüm çevre bölümüdür. AB çevre müktesebatına uyarlanan Türk mevzuatının; büyük bir kısmını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek olan sanayimiz bu anlamda stratejik önem taşımaktadır.

AB tarafından finanse edilen ve TOBB ve Eurochambres işbirliğinde yürütülmekte olan "AB-Türkiye Oda Forumu" kapsamında Odamızın "How Green is My Firm - Firmam Çevre Mevzuatına Ne Kadar Uyumlu" projesi Aralık 2008'de Merkezi Finans ve İhale Birimi'nden hibe almaya hak kazanmıştır. Projeyle, kimya sektörünün AB ve Türk Çevre Mevzuatına uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

AB ve Türk çevre mevzuatlarının değerlendirilmesi, kontrol listesi hazırlanması, kimya sektöründen İSOve MTSO üyesi firma tesislerinin ziyaret edilmesi ve kontrol listesi kullanılarak değerlendirme raporuna kaynak teşkil edecek verilerin toplanması, üç bilgilendirme toplantısı ile üyelerimize bilgi aktarılması hedeflenmiştir. AB'ye uyum kapsamında kimyasalların yönetimine yönelik olarak mevzuatımıza kazandırılmış olan yönetmeliklere ilişkin, 8 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen "Kimyasallar Alanında Yeni Mevzuat ile İlgili Eğitim" in tebliğlerini ve soru - cevap kısmındaki değerlendirmeleri içeren bu kitabın sanayicilerimize yararlı olacağını ümit ediyoruz.

Publish Date : November 2009 DOWNLOAD

Firmam Çevre Mevzuatına Ne Kadar Uyumlu Projesi Değerlendirme Raporu ve İhtiyaç Analizi

Çevre bölümünün bir özelliği de, ilgili düzenlemelerin sürekli artması, yeni düzenleme alanlarının ortaya çıkması ve mevcut düzenlemelerin daha katı hale gelecek şekilde gözden geçirilmesidir. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin yalnızca AB çevre müktesebatının iç hukuka yansıtılmasından ibaret olmadığı bilinmektedir. Uygulamaya ait altyapının oluşturulması ve özellikle yatırımların gerçekleştirilmesi bu sürecin en can alıcı bölümüdür.

Çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin Türk çevre mevzuatına aktarılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. AB çevre müktesebatının Türk mevzuatına uyarlanmasıyla ortaya çıkacak sorumluluk ve yükümlülüklerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olan sanayimiz bu anlamda stratejik önem taşımaktadır.

Proje kapsamında ziyaret edilen ve kimya sektöründeki İSO ve MTSO üyesi firmalardan AB ve Türk Çevre Mevzuatına ilişkin kontrol listelerinin doldurulmasıyla alınan bilgiler ışığında, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Sayın Mustafa Bağan tarafından hazırlanan "Değerlendirme Raporu ve İhtiyaç Analizi"nin sanayimizin AB'ye uyum sürecine katkıda bulunacağı ve ilgili tüm kurumlar için yol gösterici olacağı inancıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Publish Date : November 2009 DOWNLOAD