All Publications

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Yirmi Yılı (1983-2004)

Prof. Dr. İ. Özer Ertuna'nın hazırlamış olduğu yayın, 1980 sonrası dünya ve Türkiye'deki gelişmeler çerçevesinde İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenlemekte olduğu Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun değerlendirmelerini ele almaktadır. Çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde 1980'ler ve sonrasında dünyadaki temel ekonomik gelişmeler ele alınmıştır. İkinci bölümde, 1980 öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun Türkiye ekonomisindeki yeri, dördüncü bölümde ise Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun yarattığı katma değer ve katma değer yaratma gücü incelenmektedir. Beş, altı ve yedinci bölümlerde 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun ve bu kuruluşlar kapsamındaki özel firma ve kamu kuruluşlarının mali bünye ve faaliyet sonuçları değerlendirilmiştir. Yayının son bölümünde, çalışmanın özeti, genel değerlendirme ve sonuç bölümü bulunmaktadır.

Publish Date : November 2005 DOWNLOAD

3. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü "Küresel Değişime Uyum"

Yayin, Odamızın 12-13 Ekim 2004 tarihilerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü - Küresel Değişime Uyum " başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Financial Times Gazetesi Baş Ekonomi Yazarı Martin Wolf ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır. Kongrede küreselleşmenin etkileri ve küresel değişime nasıl uyum sağlanacağı hem kavramsal hem de başarı öyküleriyle uygulama düzeyinde tartışılmıştır.

Publish Date : November 2005 DOWNLOAD

Türkiye'de Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

Çalışmamızda, Avrupa Birliği teknik mevzuatının hukuk sistemimize entegre edilmesiyle özellikle CE işaretinin Dış Ticarette Standardizasyon uygulamalarına etkileri nedeniyle bir geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemde üyelerimize, mevcut ve gelecekte gündeme gelecek uygulamalar hakkında bilgiler aktarılması hedeflenmiştir. Çalışmada, Uluslararası, bölgesel ve ulusal standardizasyon çalışmaları, ilgili kuruluşları, GATT, DTÖ, AB teknik mevzuatı çerçevesinde kullanılan bazı işaretlemeler, standardizasyon uygulamaları çerçevesinde kullanılan AQAP, ISO 9000, GMP, TSE, TSEK, Tip onay belgeleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Publish Date : June 2005 DOWNLOAD