Kadir Çoban

Müdür

Melek Hızlı

Kıdemli Uzman

Selda Öksüz

Uzman

Sinan Tatar

Veznedar

Mustafa Öztürk

Uzman

Gülsüm Özdemir

Uzman

Mali İşler Şubesi, İstanbul Sanayi Odası'nın muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütmekte, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenleyerek muhafaza eder.

İlgili yasa gereği günlük tahsil, tediye ve mahsup fişlerini düzenler. Günlük ve aylık nakit akışını yapar ve nakit fazlasının bankalarda değerlendirilmesini yapar. Aylık mizan ve hesap raporlarını çıkarır. Yıl içerisindeki bütçe gelir ve gider fasıl ve maddelerindeki kullanımları takip eder ve bütçeye yönelik tüm işlemlere ve aktarmalara yönelik çalışmaları yapar. Şubece düzenlenen tüm evrak ve belgeleri muhafaza eder.

Oda personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımları, ilaç ve tedavi giderleri ve harcırahlarıyla, ekspertiz heyetlerinin ücret ve harcırahlarını ilgili şubelerce yapılan tahakkuklara dayanarak ve kanun, yönetmelik ve bütçe talimatına uygun olarak hazırlar.

Yıllık Bütçenin hazırlanmasında, şubelerin ihtiyaçları ile ilgili bütçe önerilerini ve gerekçelerini toplayarak bu çerçevede Oda bütçesini hazırlar Genel Sekreterliğe sunar.

Tahakkuk eden tüm alacakların, verilen tüm hizmet, belge ve rapor bedellerinin Şube veznesinde makbuz karşılığı tahsil edilmesini sağlar.

Oda hizmetine yönelik her türlü harcamalar ile ilgili fatura tutarlarının ödemesini, Oda bütçesine uygun olarak süresi içinde ilgililere Şube veznesinden ve banka yolu ile yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Mali İşler Şubesi, İstanbul Sanayi Odası'nın muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütmekte, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenleyerek muhafaza eder.

İlgili yasa gereği günlük tahsil, tediye ve mahsup fişlerini düzenler. Günlük ve aylık nakit akışını yapar ve nakit fazlasının bankalarda değerlendirilmesini yapar. Aylık mizan ve hesap raporlarını çıkarır. Yıl içerisindeki bütçe gelir ve gider fasıl ve maddelerindeki kullanımları takip eder ve bütçeye yönelik tüm işlemlere ve aktarmalara yönelik çalışmaları yapar. Şubece düzenlenen tüm evrak ve belgeleri muhafaza eder.

Oda personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımları, ilaç ve tedavi giderleri ve harcırahlarıyla, ekspertiz heyetlerinin ücret ve harcırahlarını ilgili şubelerce yapılan tahakkuklara dayanarak ve kanun, yönetmelik ve bütçe talimatına uygun olarak hazırlar.

Yıllık Bütçenin hazırlanmasında, şubelerin ihtiyaçları ile ilgili bütçe önerilerini ve gerekçelerini toplayarak bu çerçevede Oda bütçesini hazırlar Genel Sekreterliğe sunar.

Tahakkuk eden tüm alacakların, verilen tüm hizmet, belge ve rapor bedellerinin Şube veznesinde makbuz karşılığı tahsil edilmesini sağlar.

Oda hizmetine yönelik her türlü harcamalar ile ilgili fatura tutarlarının ödemesini, Oda bütçesine uygun olarak süresi içinde ilgililere Şube veznesinden ve banka yolu ile yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.