Tehlikesiz Atık Beyanı Hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB tarafından Odamıza iletilen yazı önemine binaen aşağıya aktarılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısında; tehlikesiz atıkların yönetiminin 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılmaktadır.

Tebliğin 8 inci maddesinde tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülüklerinin verilmekte olduğu, aynı maddenin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğünün yer aldığı ifade edilmektedir. Söz konusu hükmün uygulanmasının, anılan Tebliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca 01.01.2015 tarihinde başlayacağı hatırlatılmaktadır.

İlgi yazıda; beyan işlemlerinin bir önceki yılın atık verisine yönelik yapılmakta olduğu, takip eden yılın Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihinde başlayacak beyan yükümlülüğü doğrultusunda beyan edilecek olan 2015 yılı tehlikesi atık bilgisinin, 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda,2016 yılından başlayarak her yıl Ocak ve Mart ayları arasında tehlikesiz atık üreticilerinin oluşturdukları tehlikesiz atıklarına ilişkin bir önceki yıla ait atık beyanlarını, Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi (http://online.cevre.gov.tr) üzerinden bildirmesi gerekmektedir.

Tebliğ için tıklayınız. Attach