Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulama Esasları Açıklandı

21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan 8 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde; 6518 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

  • Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
  • Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
  • Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
  • Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,

% 50’si, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan gelir vergisi mükellefleri ile dar mükellefler de yararlanabilmektedir.

İstisnadan faydalanabilmek için;

  1. Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi,
  2. Buluşlar için TPE tarafından tescil edilmiş incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınmış olması,
  3. İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması,
  4. Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması,
  5. Değerleme raporu düzenlenmesi,
  6. Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmamış olması,

gerekmektedir.

İstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli buluşlarla ilgili olarak değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı model belgesi sahipleri tarafından hazırlanacak ön değerleme raporuyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Mükelleflerin başvuruları değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek olup istisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun devir veya satış halindeki değerinin tespitine yönelik değerleme raporu vergi müfettişleri tarafından düzenlenecektir.

İstisnadan yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, beyannamelerinde yararlanılan istisna tutarının doğru hesaplandığına ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.vergidegundem.com/tr/circularDetails?circularId=2810392