İşverenlere Sağlanan Asgari Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Esaslar Belirlendi

Asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 6661 sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  • 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

İşverenlere sağlanacak asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 10 Şubat 2016 tarih ve 2016-4 sayılı Genelge ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna ilave olarak konunun kolaylıkla anlaş��labilmesi amacıyla Sosyal Güvelik Kurumunca “6661 sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteğine İlişkin Olarak Soru ve Cevaplar” başlıklı doküman hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esasları içeren Genelge (Ek-1) ve konunun kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla Sosyal Güvelik Kurumunca hazırlanan soru ve cevaplar (Ek-2) ekte sunulmaktadır.

Genelge Attach Soru ve Cevaplar Attach