Resmi Gazetede Sanayi, 11.02.2015

Yönetmelikler

Sanayi Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 3/6/2012 tarihli ve 28312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Şûrası Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkra eklenmiştir.

“Şûra toplantı çağrısı ve toplanma zamanı”

“(2) Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan, gerektiğinde Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150211-10.htm