Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

TOBB’dan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısına atfen Odamıza iletilen “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” konulu yazıda belirtilen hususlar aşağıda yer almaktadır.

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”e göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerinin, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na (Bakanlık) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunludur.

TMFB düzenlenmesine ilişkin hususlar, 10.04.2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”de düzenlenmektedir. (İlgili yönergeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz)

Söz konusu Yönerge kapsamında TMFB belgelendirme işlemleri, işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla faaliyet alanı için Bakanlığın Bölge Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde bazı işletmecilerin “alıcı” adı altında tek bir faaliyet için TMFB aldığı anlaşılmış olup, bu işletmecilerin Yönetmelik kapsamında yer alan doldurma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini ve daha fazlasını icra ettikleri tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Yönetmelikteki “alıcı” tanımı ile Yönetmeliğin onaltıncı maddesindeki alıcı yükümlülükleri birlikte değerlendirildiğinde, alıcının kendisine gönderilen tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlikeli maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin onyedinici maddesindeki boşaltan yükümlülükleri kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olmasından dolayı, bu durumdaki işletmecilere “alıcı” faaliyeti ile birlikte “boşaltan” faaliyetini de gösterir bir şekilde TMFB düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda yapılacak denetimlerde söz konusu işletmecilere idari yaptırım uygulanacaktır. Bahse konu idari yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için, bu durumdaki firmaların Yönetmelik ve Yönerge kapsamında icra ettikleri faaliyetleri gözden geçirip Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine başvurarak, “alıcı” olarak aldıkları TMFB’lerine “boşaltan” ifadesini işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlığın Bölge Müdürlüklerince, “alıcı” + “tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi” olarak TMFB talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra “alıcı” + “boşaltan” + “tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi” olarak TMFB düzenlenecektir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Attach