Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Odamıza gönderilen yazı aşağıya aktarılmıştır. Bilgilerinize sunulur.

Ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” 22/07/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamındaki işletmeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu 01/07/2015 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu kapsamda bahse konu Tebliğin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ki süreçte karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecine dahil olan gerçek veya tüzel kişilerce farklı yorumlanmasının önüne geçmek ve Tebliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını temin etmek amacıyla Müsteşarlık Makamının 22/01/2016 tarih ve 5626 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren Genelge (2016/MKTDGM-01/TMGD) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün www.tmkt.gov.tr internet sitesinin Mevzuat/Genelgeler bölümünde yayınlanmıştır.