Resmi Gazetede Sanayi, 09.01.2016

KANUN

6657 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması’’ Onaylanması Uygun Bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160109-2.pdf

YÖNETMELİKLER

Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY – 6C)

Bu Yönetmeliğin amacı, amatör havacılık faaliyetlerine, bu faaliyetlerde kullanılacak hava araçlarına, faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160109-12.htm

Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nin 1 inci maddesi:Bu Yönetmeliğin amacı; amatör havacılık faaliyetleri dışında kalan ticari olmayan tüm havacılık faaliyetleri ile ticari hava işi ve eğitim faaliyetlerinin icrasını sağlamak için her türlü hava aracını kullanarak uçuş yapan genel havacılık işleticilerinin ruhsatlandırma sürecine ve ruhsatın sürdürülebilirliğine ilişkin esasları düzenlemektir.”Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.“Amatör havacılık: Amatör havacılardan oluşan gerçek veya tüzel kişilerin, ticari ve mali kazanç ile üçüncü kişilere ticari sayılabilecek hizmet verme maksadı olmaksızın, tescil sertifikasında kullanım amacı amatör havacılık olarak ifade edilen, tarihi ve silahlı kuvvetlerin hizmetinde bulunmuş hava aracı dahil olmak üzere, azami kalkış ağırlığı 2.000 kg ve altında olan, kompleks olmayan ve sadece kişisel ve amatör amaçlı kullanılan hava aracı ve amatör yapım hava aracı ile yürüttüğü havacılık faaliyetlerini,” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160109-13.htm

TEBLİĞLER

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2015/7)

Tebliğin amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan bilgi sistemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160109-15.htm