Resmi Gazetede Sanayi, 14.02.2015

Tebliğler

Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)

12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanması kapsamında elektrik lambaları ve armatürlerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ek ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Flamanlı lambalar, Floresan lambalar, Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları, LED lambalar ve LED modülleri etiketlenmesi ve söz konusu lambalara ilişkin ek ürün bilgisi sağlanmasına yönelik gerekler düzenlenmiş olup; söz konusu lambaları çalıştırmak ve nihai kullanıcılara pazarlamak için tasarlanan, kullanımı sırasında esas amacını gerçekleştirmek için enerji girişine bağımlı olmayan diğer ürünlerle (mobilya gibi) bütünleşik olduğu durumlar dahil olmak üzere armatürlerin etiketlenmesine ilişkin gerekler düzenlenmiştir.

Tebliğ kapsamında olmayan ürünler ise;

 1. Işık akısı 30 lümenden az olan lambalar ve LED modülleri,
 2. Pille çalışmak üzere pazarlanan lambalar ve LED modülleri,
 3. Aşağıda belirtilenler gibi esas amacı aydınlatma olmayan uygulamalar için pazarlanan lambalar ve LED modülleri:
  1. Kimyasal veya biyolojik süreçlerde bir ajan olarak ışık emisyonu (polimerleşme, fotodinamik tedavi, bahçecilik, hayvan bakımı, böceksavar ürünler gibi),
  2. Görüntü yakalama ve görüntü projeksiyonu (kamera flaşı, fotokopi makineleri, video projektörler gibi),
  3. Isıtma (kızılötesi lambalar gibi),
  4. Sinyalizasyon (havameydanı lambaları gibi).
Aşağıdaki lambalar ve LED modülleri aydınlatma amacıyla pazarlandıkları takdirde bu Tebliğ haricinde tutulmaz:
 1. Nihai kullanıcıya, örneğin yedek parça olarak, satış, kiralama veya taksitle satış amacıyla ayrıca sunuldukları haller hariç olmak üzere bir armatürün parçası olarak pazarlanan ve nihai kullanıcı tarafından çıkarılması amaçlanmayan lambalar ve LED modülleri,
 2. Esas amacı aydınlatma olmayan bir ürünün parçası olarak pazarlanan lambalar ve LED modülleri. Ancak, söz konusu lamba ve LED modülleri, örneğin yedek parça olarak satış, kiralama veya taksitle satış amacıyla ayrıca sunulmaları halinde bu Tebliğ kapsamındadır,
 3. Bu maddenin 2 nci fıkrasının yalnızca (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen lambalar ve LED modülleri ile çalışmak üzere tasarlanan armatürler.

Olarak düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-7.htm

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 126)

Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup; Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere. “f) Otomotiv imalatı ve montajı yapan firmalarca, otomotiv imalatı ve montajında kullanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın,”

“ğ) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ithalatı yasak olanlar hariç olmak üzere, Serbest Bölgedeki üretim faaliyeti sonucu elde edilen her çeşit tekstil döküntü ve kırpıntılarının,
h) Serbest Bölgede üretilen Türk menşeli tekstil eşyasının,”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-16.htm

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 128)

12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 115 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 - (1)
08.01 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi,
08.02 tarife pozisyonundaki diğer kabuklu meyvalar,
09.04 tarife pozisyonundaki piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler,
09.06 tarife pozisyonundaki tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri,
10.06 tarife pozisyonundaki pirinç,
1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam tohumu,
40.15 tarife pozisyonundaki sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil),
41.01 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmamış ham post ve derileri,
41.04 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmış veya 'crust' (ara kurutmalı) post ve derileri,
42.02 tarife pozisyonundaki eşya,
44.20 tarife pozisyonundaki üzerine kakma yapılmış ağaç, mücevherat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya ile ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası,
6802.23 ve 6802.93 ve 25.16 tarife pozisyon ve alt pozisyonlarındaki granit/granit taşı,
69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası,
70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar; camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri,
70.13 tarife pozisyonundaki sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya,
70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya,
82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri; her tür testere ağızları,
82.03 tarife pozisyonundaki eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, tenekeci makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri,
82.04 tarife pozisyonundaki elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, değişebilir sıkıştırma soketleri,
82.05 tarife pozisyonundaki tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri; kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri, örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler,
82.06 tarife pozisyonundaki 82.02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler,
82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri,
82.11 tarife pozisyonundaki kesici ağızlı bıçaklar,
82.15 tarife pozisyonundaki kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası,
95 inci fasıldaki oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı,
9613.80 ve 9613.90 tarife alt pozisyonlarındaki diğer çakmak ve ateşleyiciler ile aksam ve parçaları ve
96.17 tarife pozisyonundaki vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları, cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde gümrük müdürlüklerine belirlenerek buralara sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-17.htm

Kurul Kararı

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı

Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-19.htm