Resmi Gazetede Sanayi, 16.02.2015

İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/13)

9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM: 2012/22) 1 inci maddesi uyarınca 1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire: 1 Karşıyaka/İzmir) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2009/142/AT) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte yer alan;

 1. Gaz yakan ev-tipi pişirme cihazları;
  1. AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),
  2. AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),
  3. AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),
  4. AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).
 2. Gaz yakan ticari pişirme cihazları;
  1. AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),
  2. AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),
  3. AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),
  4. AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).
 3. Ani su ısıtıcıları (şofbenler);
  1. AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),
  2. AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),
  3. AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),
  4. AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).
 4. Gaz yakan cihazlar;
  1. AT Tip Uygunluk Beyanı, Üretim Kalite Güvencesi (EK II-3),
  2. AT Tip Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi (EK II-4),

Kapsamların da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150216-4.htm

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/14)

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin 2 inci maddesi birinci fıkrası (ıı) bendi değiştirilmiş, (ii), (jj) ve (kk) maddeleri eklenmiştir. Ayrıca 3 üncü maddesi birinci fıkrası, 6 ıncı maddesi birinci fıkrası, 15 inci maddesi birinci fıkrası değiştirilmiş, geçici 7 inci maddesi eklenmiştir. Tebliğin ekleri iş bu maddelere uygun olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150216-5.pdf

3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 12 nci, 48 inci ve 52 nci maddeleri ile 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olup; 3N mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından kapsama alanı yükümlülükleri çerçevesinde sunulan 3N mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin hizmet kalitesi ölçütlerini, IMT–2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin kapsama alanı yükümlülüğü hükümlerinde belirlenen yerleşim alanlarında hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin ölçüm ve saha test yöntemlerinin belirlenmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150216-6.htm