Resmi Gazetede Sanayi, 16.03.2015

YÖNETMELİKLER

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “menşe şahadetnamesi” ibaresi “menşe beyanı” olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150316-2.htm