Resmi Gazetede Sanayi, 28.02.2015

YÖNETMELİKLER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kurucu Kuruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) başkan, başkan yardımcısı ve/veya başkan vekilleri arasından belirleyecekleri temsilcilerinden beş asil beş yedek üye.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği 12 üye ile İcra Kurulu Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanıdır. İcra Kurulunun beş üyesi, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendinde atıf yapılan TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcilerinden oluşur. Sayman üye İcra Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, İcra Kurulunun iki üyesini diğer kurucu kuruluş temsilcileri arasından, üç üyesini iş konseyi başkanları arasından, bir üyesini ise genel kurulun diğer üyeleri arasından seçer. İcra Kurulu kendi içinden iki başkan yardımcısı seçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İş konseyleri, mümkün olduğunca faaliyet bütünlüğünü ve maliyetlerde tasarrufu sağlamak ve koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenecek bölgesel veya sektörel gruplar çerçevesinde ya da özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenir. Bölgesel gruplarda çalışma programları ve bütçeler ortaklaşa, sektörel ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere örgütlenen gruplarda ise her biri için ayrı ayrı ele alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci, onuncu ve onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İş Konseyi Yürütme Kurulu; iki yıl süre ile görev yapmak üzere ve iş konseylerine kayıtlı üye sayısı dikkate alınarak beş ila onbir kişiden oluşur. Gerektiğinde yürütme kurulu üye sayısında değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurulunun üye sayısının bu şekilde arttırılması halinde yeni üyeler, izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ile belirlenir.”

 “(10) İş konseyleri yürütme kurulları ilk toplantıda kendi aralarından iki yıl için bir Başkan ve ihtiyaca göre en fazla iki başkan yardımcısı seçerler. Bir kişi ardarda aynı İş Konseyinde en fazla üç dönem başkan olabilir.”

“(11) İş konseyi başkanları ile yürütme kurulu üyeleri gerekli görüldüğü takdirde Bakan tarafından ya da Yönetim Kurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ile görevden alınabilir. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin görevden alınmaları veya diğer bir sebeple başkanlık ya da üyelikte boşalma olması halinde yeni başkan Yönetim Kurulu teklifi üzerine Bakanlık onayı ile; üyeler ise izleyen seçim tarihine kadar görev yapmak üzere yedek üyeler arasından yürütme kurulu üyeleri tarafından görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici hükümleri düzenleyen 28 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin DEİK’in gelirlerini düzenleyen 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanır.

 (6) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen İş Konseyinde en fazla üç dönem başkan olunacağı hükmüne konu sürelerin hesabında mevcut İş Konseyleri Başkanlarının önceki dönem başkanlık süreleri de dikkate alınır ve bu hüküm seçimli ilk iş konseyi genel kurullarından itibaren uygulanır.”

Hükümleri getirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-14.htm

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketler ve” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “şirketlerin ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrası “(2) Düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir.” şekilde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça birer yılı geçmemek üzere en çok iki kere ek süre verilebilir.” cümlesi eklenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-15.htm

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği

27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 Uncu maddesine dayanılarak; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğine göre; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ile ilgili elektrik, elektrik-elektronik ve elektronik mühendisliği hizmetlerinin tanımlanması ve bu hizmetleri yürütecek EM’lerin görev, yetki ve sorumlulukları ile bu hizmetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirtilen hizmetleri üretecek EM’lerin görev, yetki ve sorumluluklarına düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-20.htm

TEBLİĞLER

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir.

Aynı Tebliğe geçici madde 1 “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik raporu yenilemesi gereken şirketler bakımından 8 inci maddede öngörülen rapor yenileme süresi üç yıl olarak uygulanır.” Hükmü eklenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-21.htm

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesinde yer alan “daha kısa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya daha uzun” ibaresi eklenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150228-22.htm