Erbil Büyükbay

Müdür

Ömer İnan

Müdür Yardımcısı

Ömer Beşe

Uzman Yardımcısı

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin; enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba gösterir, Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlar, Türk Çevre Mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışır, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimizi bilgilendirir, yaşanan sorunların çözümü noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunur, İklim Değişikliği ile mücadelemizde düşük karbonlu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, “Çevre ve Enerji” alanında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile üyelerimizin buluşturulması amacıyla platformlar oluşturur, İstanbul Çevre Düzeni Planı baz alınarak yeniden planlama ve kentsel dönüşüm sürecine giren İstanbul’da, sanayimizin yara almaması adına yüksek katma değerli ve temiz üretim yapan sanayileri teşvik edici çalışmalar yürütür.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Mevzuatı kapsamında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla Odamız Çevre ve Enerji Şubesi eğitim, toplantı, seminerler düzenler.

Sanayiyi ilgilendiren bir çok alanda olduğu gibi çevre konusunda da iş dünyası, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu önem taşımaktadır. Çevre ve İSG’nin değişik alanlarında bu yönde işbirlikleri geliştirir. Çevre ve Enerji konusunda yapılan iyi örneklerin, sanayimizin bu konuda atacakları adımları teşvik edeceğinden hareketle 1995 yılından bu yana güncellenen içeriği ile “Çevre ve Enerji Ödülleri” verir.

Temiz üretim başta olmak üzere çevre teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, çevre mevzuatından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili tarafların aynı platformda buluşmasını sağlamak üzere “İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu” teşkil edilmiştir. Bu kurulun gündemi “Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu’nun aldığı karar ve öneriler çerçevesinde belirlenmektedir. Kurulların toplantılarını düzenler, Kurul önerilerini Yönetimin onayına sunarak uygulanmasını sağlar.

Enerji faaliyetleri: Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için gereken politikaların oluşturmasında etkin rol almak; Sanayicilerimizin kendi elektriğini üretebilmelerini (lisanslı ve lisanssız) ve enerjiyi daha uygun maliyetli olarak tedarik edebilmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütmek; Ülkemizin dış açık vermesine sebep olan enerji ithalatımızın azaltılması kapsamında «Enerji Endüstrisi» oluşturma konusunda çaba sarf etmek; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam elektrik üretimi içerisindeki payını artırmak; enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini desteklemek; enerji üretimi yapmak isteyen firmaların karşılaştığı bürokratik yükü azaltmak; sektörde yaşanan problemleri ve sanayicinin karşılaştığı zorlukları günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit ederek, yapıcı çözüm önerileri getirmek ve sanayi sektöründeki enerji verimliliğini özendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak temelinde yürütülür.

Enerji konularında görüş oluşturmak, proje ve çalışmalar yürütmek üzere gerek Meslek Komiteleri temsilcileri gerek farklı kurum ve kuruluşların katılımı ile Enerji İhtisas Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin; enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba gösterir, Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlar, Türk Çevre Mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışır, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimizi bilgilendirir, yaşanan sorunların çözümü noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunur, İklim Değişikliği ile mücadelemizde düşük karbonlu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, “Çevre ve Enerji” alanında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile üyelerimizin buluşturulması amacıyla platformlar oluşturur, İstanbul Çevre Düzeni Planı baz alınarak yeniden planlama ve kentsel dönüşüm sürecine giren İstanbul’da, sanayimizin yara almaması adına yüksek katma değerli ve temiz üretim yapan sanayileri teşvik edici çalışmalar yürütür.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Mevzuatı kapsamında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla Odamız Çevre ve Enerji Şubesi eğitim, toplantı, seminerler düzenler.

Sanayiyi ilgilendiren bir çok alanda olduğu gibi çevre konusunda da iş dünyası, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu önem taşımaktadır. Çevre ve İSG’nin değişik alanlarında bu yönde işbirlikleri geliştirir. Çevre ve Enerji konusunda yapılan iyi örneklerin, sanayimizin bu konuda atacakları adımları teşvik edeceğinden hareketle 1995 yılından bu yana güncellenen içeriği ile “Çevre ve Enerji Ödülleri” verir.

Temiz üretim başta olmak üzere çevre teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, çevre mevzuatından kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili tarafların aynı platformda buluşmasını sağlamak üzere “İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu” teşkil edilmiştir. Bu kurulun gündemi “Çevre Yönetimi ve Politikaları Kurulu’nun aldığı karar ve öneriler çerçevesinde belirlenmektedir. Kurulların toplantılarını düzenler, Kurul önerilerini Yönetimin onayına sunarak uygulanmasını sağlar.

Enerji faaliyetleri: Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için gereken politikaların oluşturmasında etkin rol almak; Sanayicilerimizin kendi elektriğini üretebilmelerini (lisanslı ve lisanssız) ve enerjiyi daha uygun maliyetli olarak tedarik edebilmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütmek; Ülkemizin dış açık vermesine sebep olan enerji ithalatımızın azaltılması kapsamında «Enerji Endüstrisi» oluşturma konusunda çaba sarf etmek; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam elektrik üretimi içerisindeki payını artırmak; enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini desteklemek; enerji üretimi yapmak isteyen firmaların karşılaştığı bürokratik yükü azaltmak; sektörde yaşanan problemleri ve sanayicinin karşılaştığı zorlukları günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit ederek, yapıcı çözüm önerileri getirmek ve sanayi sektöründeki enerji verimliliğini özendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak temelinde yürütülür.

Enerji konularında görüş oluşturmak, proje ve çalışmalar yürütmek üzere gerek Meslek Komiteleri temsilcileri gerek farklı kurum ve kuruluşların katılımı ile Enerji İhtisas Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.