2014 Beyannameleri Hakkında

Odaların, Üyelerine yönelik aktif ve etkin çalışmalar yapabilmelerinde ve kanunla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmelerinde en önemli kaynak Yıllık Aidat ve Munzam Aidat gelirleridir. Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin;

Odaların, Üyelerine yönelik aktif ve etkin çalışmalar yapabilmelerinde ve kanunla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmelerinde en önemli kaynak Yıllık Aidat ve Munzam Aidat gelirleridir.

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin;

  • 12.maddesi gereğince, Üyelerin özsermayelerine göre tespit olunan derece ve tarifelere göre yıllık aidat,
  • 6.maddesi gereğince, Gerçek kişi sanayicilerin 2014 yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Tablo II Gelir Bildirimi Bölümü, 17 no.lu satırındaki “Ticari Kazançlar” toplamının veya Tüzel Kişi sanayicilerin 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, Tablo V Kazanç ve Matrah Bildirimi Bölümü 29 no.lu satırındaki “Ticari Bilanço Karı” toplamının binde beş oranı ile çarpımı sonucunda tahsil edilecek 2015 yılı munzam aidat tutarı 12.015,00 TL’yi geçmeyecektir.

Bu çerçevede, 2015 yılı aidatınızın sağlıklı bir şekilde tahakkuk ettirilmesi için firmanıza ait 2014 yılı Kurumlar veya Gelir Vergisi beyannamenizin, 0212 355 07 36 no.lu faksa veya muhasebe@iso.org.tr e-posta adresimize 15.05.2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Yasal düzenlemeler beyannamelerini göndermeyen firmalara 2015 yılı için, eski derecesi aynen muhafaza edilmek suretiyle TAVAN miktar üzerinden yıllık Aidat, munzam aidat için ise yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak tahakkuku yapılarak, tahsili cihetine gidilmesini öngörmektedir.

Firmanızın herhangi bir mağduriyete uğramamasını temin amacıyla konuya gereken önemin verilerek beyannamenizin belirtilen tarihe kadar Odamız Mali İşler Şubesine iletilmesini önemle rica ederiz