4. Meslek Grubu Meclis Üyeliği Seçimi

Beyoğlu 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul Sanayi Odası 4. Meslek Grubu Meclis Üyeliği Seçimi İle İlgili Duyurusu

5174 Sayılı Kanunun “Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usulü” başlıklı üçüncü bölümü ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacak İstanbul Sanayi Odası 4. Grup – Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Grubu Meclis Üyeliği seçimine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

1. Seçim Günü

İstanbul Sanayi Odası 4. Grup – Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Grubu Meclis 1 asil ve 2 yedek üye seçimi 22 Aralık 2016 Perşembe günü Meşrutiyet Cad. No.62 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak ve oylar saat 09.00’dan 17.00’ye kadar kullanılacaktır.

2. Seçmen Listelerinin Asılması

4. Meslek Grubu’nun seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerini gösteren güncel seçmen listeleri 7 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 09.00’da Oda hizmet binası girişinde askıya çıkarılacak ve 3 tam iş günü askıda bulunduktan sonra, 09 Aralık 2016 Cuma günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

3. Listelere İtiraz Süresi

Listelere itirazlar; listelerin askıda bulunduğu 3 günlük ilan süresi içinde Beyoğlu 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır. İtirazlarda ikametgah göstermek şarttır. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca incelenerek en geç 2 gün içinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulu’nun 3 gün içinde vereceği karar kesin olup, bu kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edilemez.

4. Kesinleşen Seçmen Listelerinin Asılması

Seçime esas olmak üzere kesinleşmiş olan seçmen listeleri, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 09.00’da Oda hizmet binası girişinde askıya çıkarılacak ve 3 tam iş günü askıda bulunduktan sonra, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir. Kesinleşmiş seçmen listelerine itiraz edilemez.

5. Meclis Üye Seçimi

Seçim, İstanbul Sanayi Odası 4. Grup – Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Grubunda boş bulunan 1 Meclis Asil Üyeliği ve 2 Meclis Yedek Üyeliği için yapılacaktır.

Meclis Asil ve Yedek üye seçimi, 4. Grup’ta Meclis Asil Üyesi olmayan 4 Meslek Komitesi Asil Üyesi arasından yapılacaktır. Oy pusulasında yer alan 4 adaydan birinin isminin yanına “Asil Üye”, ikisinin isminin yanına “Yedek Üye” olduğu belirtilerek düzenlenen oy pusuları tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

6. Oda Organlarına Seçme Yeterlilikleri

Seçme Yeterlilikleri (Oda organ seçimlerinde oy kullanabilmek için):

  1. Odayı kayıtlı olmak.
  2. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarı ile 18 yaşını doldurmuş olmak.
  3. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine, yeni kurulan şirketler hariç seçim tarihi itibarı ile en az altı aydır sahip olmak.
  4. Oda’ya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak.
  5. Kanunun 10.Maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak.

Münfesih şirketler oda seçimlerinde oy kullanamazlar.

7. Seçim Sandık Kurulu Yerleri

İstanbul Sanayi Odası 4. Grup – Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Grubuna kayıtlı üyelerin meclis üyeliği seçiminde oy kullanabilmeleri için 1 sandık kurulu oluşturulmuştur.

Seçim Sandık Kurulu, oy alım işlemlerini Meşrutiyet Cad. No.62 Tepebaşı Beyoğlu – İstanbul adresinde yapacaktır.

8. Oy Kullanma

Gerçek kişi üyeler; oylarını bizzat kullanacaklardır. GERÇEK KİŞİLER, VEKALETEN VEYA TİCARİ MÜMESSİL VASITASIYLA OY KULLANDIRAMAZ.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı yetkisine sahip olduklarına dair SON BİR AY İÇİNDE DÜZENLENMİŞ VE İLGİLİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNCA TASDİK EDİLMİŞ BİR BELGEYİ OY KULLANMA SIRASINDA İBRAZ ETMELERİ GEREKİR.

Tüzel kişi adına ancak; tüzel kişiliği temsil ve ilzam yetkisine sahip olanlardan bir kişi oy vermek üzere yetkilendirilir. TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ GERÇEK KİŞİLER ADINA VEKALETEN OY KULLANILAMAZ.

OYLAR, OY VERENİN KİMLİĞİNİN NÜFUS CÜZDANI VEYA RESMİ KURULUŞCA VERİLEN BELGE İLE İSPAT EDİLMESİNDEN VE LİSTEDEKİ İSMİN KARŞISINDAKİ YERİN İMZALANMASINDAN SONRA KULLANILIR.

9. Seçim Sonuçlarının İlanı, İtirazlar, Kesinleşme Ve Mazbataların Alınması

22 Aralık 2016 Perşembe günü yapılacak İstanbul Sanayi Odası 4. Grup – Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Grubu Meclis Üyeliği seçiminin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim mahallinde ve Oda binasında asılmak üzere ilan edilecek (23 Aralık 2016 Cuma günü) seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar aynı gün incelenip karara bağlanacaktır.

İtiraz üzerine verilen bu kararlar 26 Aralık 2016 Pazartesi günü Oda hizmet binasında asılmak suretiyle ilan edilecektir. İlçe Seçim Kurulu kararına karşı aynı gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulu’nun bir gün içinde vereceği karar kesindir. 28 Aralık 2016 Çarşamba GÜNÜ KESİN SONUÇLAR ODA HİZMET BİNASINDA ASILARAK İLAN EDİLECEKTİR.