Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması

Ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

“Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar” başlıklı geçici maddede; (1) tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara aşağıdaki takvime uygun olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Belirtilen tarih aralığından önce, taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunup alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenir.

  1. (Değişik:RG-2/4/2015-29314) 2006-2014 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine kadar,
  2. 2000-2005 model taşıtlar 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında,
  3. 1996-1999 model taşıtlar 1/1/2016-30/6/2016 tarihleri arasında,
  4. 1990-1995 model taşıtlar 1/7/2016-31/12/2016 tarihleri arasında,
  5. 1986-1989 model taşıtlar 1/1/2017-30/6/2017 tarihleri arasında,
  6. 1985 model ve öncesi taşıtlar 1/7/2017-30/6/2018 tarihleri arasında.

(2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahipleri;

  1. (Değişik:RG-2/4/2015-29314) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine kadar,
  2. 1996-2005 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,
  3. 1986-1995 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
  4. 1985 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar.

Birinci fıkrada belirtilen takvimlerdeki tarihlere uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara idari para cezası uygulanır.

İkinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Uygunluk Belgesi almayan taşıtlara idari para cezası uygulanır.

Yönetmelik için tıklayınız Attach