Resmi Gazetede Sanayi, 04.02.2015

Yönetmelikler

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonundaki “dörtte ikisi” ibaresi “tamamı” olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150204-7.htm

Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9/4/2013 tarihli ve 28613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü “Geçici yayın iletim yetkisi ve izni verilmesi” maddesi eklenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150204-10.htm

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 15 inci maddesi “ (1) Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesindeki tüzel kişilerin tamamlaması gereken yükümlülükler şunlardır:

 1. Üretim tesisinin kurulacağı sahanın lisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde etmek, hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları hakkında ilgili idarelerden kamulaştırma kararı almak.
 2. Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar planlarını onaylatmak.
 3. Rüzgâr başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin alınması için gerekli başvuruyu yapmak.
 4. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararı almak.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla,

 1. İnşat öncesi döneme ilişkin süresi biten tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde,
 2. İnşaat öncesi döneme ilişkin süresi bitmeyen tüzel kişiler, kalan inşaat öncesi sürelerine altı ay eklenmek suretiyle bulunacak süre içerisinde,

birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerin tamamlandığına ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde söz konusu yükümlülükleri tamamlayamayan tüzel kişiler hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen tarihler itibarıyla, inşaat ruhsatını alan veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge temin eden ya da inşaat ruhsatına gerek olmadığına dair belge alan lisans sahibi tüzel kişilerden birinci fıkrada sayılan belgeler istenmez.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce hakkında bu madde uyarınca işlem tesis edilmiş lisans sahibi tüzel kişilerin durumları re’sen yeniden değerlendirilir.” Olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150204-11.htm

Yürürlükten Kaldırılanlar

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 14)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 16)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ