Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Gerçekleşti

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2017, III. Çeyrek

Açıklanma tarihi: 11.12.2017

Türkiye ekonomisi 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında büyüme kaydetmiş, böylece son iki yıllık dönemde ilk kez çift haneli büyüme rakamına ulaşılmıştır. Büyümenin çift haneli gelmesinde 2016’nın üçüncü çeyreğinde yaşanan yıllık daralmanın sonucu oluşan baz etkisi de katkı sağlamıştır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme hızı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir. Böylece ekonomi çeyreklik bazda üst üste dört çeyrek pozitif büyüme kaydetmiştir.

2017’nin üçüncü çeyreğinde harcamalar yönünden bakıldığında hanehalkı tüketimi yıllık yüzde 11,9 artmış, böylece büyümeye 7 puan katkı sağlayan özel tüketim büyümenin sürükleyicisi olmuştur. Devletin tüketim harcamaları ikinci çeyrekteki küçülmenin aksine üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 2,8 artarak büyümeye 0,3 puanlık ılımlı bir katkı sağlamıştır. Yatırımlar üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 12,4 büyüyerek son 9 çeyreğin en güçlü artışını göstermiş, toplam GSYH büyüme oranına ise 3,6 puan gibi yüksek bir katkı sağlamıştır. Üçüncü çeyreğin bir diğer önemli gelişmesi yatırımlarda ağırlığın belirgin bir şekilde makine-teçhizat lehine değişmiş olmasıdır. Yıllık bazda inşaat yatırımları yüzde 12 artarken önceki 1 yıllık dönemde sürekli olarak daralan makine-teçhizat yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 15,3 artışla inşaatın önüne geçmiştir.

İlk yarıda büyümeye önemli katkı sağlayan net dış talep (ihracat eksi ithalat), ithalattaki hızlanma nedeniyle üçüncü çeyrekte büyümeye daha sınırlı katkı sağlayabilmiştir. Üçüncü çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksi bazında ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 14,5 (ikinci çeyrek: yüzde 1,8) artmış, böylece ikinci çeyrekte 1,8 puan olan net dış talebin büyümeye katkısı 0,3 puana gerilemiştir.

Üretim yönünden bakıldığında ise sanayi sektörünün büyümeye 2,6 puan gibi çok önemli bir katkı sağladığı, bu katkının 2,2 puanlık kısmının imalat sanayiden geldiği görülmektedir. Sanayi sektöründe güçlü baz etkisinin de katkısıyla üçüncü çeyreğin yıllık büyüme oranı yüzde 14,8 olurken bu oran imalat sanayiinde yüzde 15,2 olarak gerçekleşmiştir. 2017 üçüncü çeyrekte tarım sektörü 2,8 ile nispeten ılımlı büyümüştür. Hizmet sektörü yüzde 20,7 ile yıllık bazda ekonominin en hızlı büyüyen sektörü olurken inşaat yüzde 18,7 büyüme kaydetmiştir. Buna karşılık finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün yüzde 5,8 daralması dikkat çekmektedir. Sanayi sektörünün ekonomideki payı 2016 üçüncü çeyreğinde yüzde 17,6 iken 2017’nin aynı döneminde yüzde 19’a yükselmiştir. Aynı dönemde imalat sanayinin payı da 1,3 puan artışla yüzde 16,1 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde zaten yüksek olan beklentilerin de üzerinde büyümüş ve G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını kaydetmiştir. Bu performansta tüketimdeki canlılık, yatırımlardaki belirgin hareketlenme, sanayi sektörünün güçlü performansı ve geçen yıldan kaynaklı baz etkileri rol oynamıştır. Yatırımların bileşimi önceki dönemlere göre daha sağlıklı bir hale gelirken bu durum büyümenin kalitesi açısından sürdürülmesi gereken bir performansa işaret etmektedir. Büyümenin güçlü görünümünde başta KGF kefaleti aracılığıyla sağlanan kredi genişlemesi olmak üzere mali genişlemenin önemli bir katkısı söz konusudur. Küresel ekonomide devam eden toparlanma ihracatı desteklemekle devam etmekle birlikte dış ticaret haddindeki göreli zayıflama ve ithalat hacmindeki artış sonucu net dış talebin katkısı nispeten sınırlı olmuştur. Mevcut veri ve beklentiler Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme gerçekleştirebileceğini göstermektedir.

Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler (PMI, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, ara mal ithalat hacmi vb.) üretim ve yatırımlar tarafında canlılığın sürdüğünü ortaya koymaktadır. Bununla birlikte net dış talep katkısının azalması, olumlu baz etkisinin tersine dönmesi, yükselen enflasyonun alım gücünü sınırlayıcı etkisi, artan jeopolitik riskler gibi faktörler nedeniyle dördüncü çeyrek itibarıyla büyümenin bir miktar yavaşlaması beklenmektedir.