Ekonomik Araştırmalar

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Yirmi Yılı (1983-2004)

Prof. Dr. İ. Özer Ertuna'nın hazırlamış olduğu yayın, 1980 sonrası dünya ve Türkiye'deki gelişmeler çerçevesinde İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenlemekte olduğu Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun değerlendirmelerini ele almaktadır. Çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde 1980'ler ve sonrasında dünyadaki temel ekonomik gelişmeler ele alınmıştır. İkinci bölümde, 1980 öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun Türkiye ekonomisindeki yeri, dördüncü bölümde ise Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun yarattığı katma değer ve katma değer yaratma gücü incelenmektedir. Beş, altı ve yedinci bölümlerde 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun ve bu kuruluşlar kapsamındaki özel firma ve kamu kuruluşlarının mali bünye ve faaliyet sonuçları değerlendirilmiştir. Yayının son bölümünde, çalışmanın özeti, genel değerlendirme ve sonuç bölümü bulunmaktadır.

Yayın Tarihi : Kasım 2005 İNDİR

Özel İmalat Sanayiinde Toplam Faktör Verimliliği

Profesör Dr. Baran Tuncer'in başkanlığında gerçekleştirilen çalışmada, 1975 - 1998 yıllarını kapsayan 23 yıllık dönemde, özel imalat sanayiinin genelinde ve 13 alt sektöründe toplam faktör verimliliğindeki değişimler ele alınmaktadır.

Çalışma, özel imalat sanayimizin yakın geçmişindeki toplam faktör verimliliği performansını ayrıntılarıyla ortaya koymakta, bugünkü ve gelecekteki verimlilik politikalarımızı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair önemli verileri içermektedir.

Yayın Tarihi : Ekim 2004 İNDİR

İmalat Sanayiinin Uluslararası Rekabet Gücü (Ab ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırma)

Çalışma, imalat sanayimizin, belirli faktörlere göre rekabet güçlerinin saptanması ve Türk imalat sanaysinin AB ve Diğer ülkelere göre konumunun belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada AB ve AB dışı ülkelerle yapılan karşılaştırmalara ve AB'ye tam üyelik öncesinde imalat sanayimizin durumu ve alınması gereken önlemlere de yer verilmektedir.

Yayın Tarihi : Aralık 2003 İNDİR