Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hk. Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in 23.02.2023 Tarih ve 32113 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandığı belirtilmektedir.

Anılan Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası “Bu Tebliğ’in yürürlük tarihi itibariyle yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan ve Borsa Rafineri Listesinde yer almayan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından Tebliğ’in yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 8’inci madde kapsamında faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulabilir. Başvuruda bulunmayanlar bu tarihten sonra rajinaj faaliyetinde bulunamazlar. Başvuruda bulunanların durumlarını 31.03.2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruları reddolunur ve 31.03.2023 tarihinden itibaren rajinaj faaliyetinde bulunamazlar. Ancak, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde rajinaj, hurda da dâhil olmak üzere, standart dışı işlenmemiş, işlenmiş veya cevherden elde edilen altın, gümüş, platin ve paladyumun belirli teknikler uygulanmak suretiyle saflaştırılarak uluslararası kabul gören standartlara dönüştürülmesi olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, 23.02.2023 tarihi itibariyle yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin Bakanlığa yapacakları faaliyet izni başvurularında aranacak bilgi ve belgelere ilişkin duyurunun Bakanlığın https://www.hmb.gov.tr/duyuru/kiymetli-maden-rafinerileri-hakkinda-duyuru-2023-km-1-2 internet sitesinde yayımlandığı hususu bilgilerinize sunulur.

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almaktadır.

Tebliğ Attach