Çevre

Çevreİstanbul Sanayi Odası'nın çevre ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri:

 • Enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba göstermek,
 • Üyelerimizin çevre bilincinin artırılmasını sağlamak,
 • Türk çevre mevzuatının sanayinin rekabet gücü ile çevrenin aynı çizgide korunmasına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmesi için çalışmak,
 • Haziran 2012 tarihinde yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve getirdiği yükümlülüklere ilişkin üyelerimizi bilgilendirmek, yaşanan sorunların çözümü noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmak,
 • İklim Değişikliği ile mücadelemizde düşük karbonlu kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • “Çevre ve Enerji” alanında faaliyet gösteren teknoloji firmaları ile üyelerimizin buluşturulması amacıyla platformlar oluşturmak,
 • İstanbul Çevre Düzeni Planı baz alınarak yeniden planlama ve kentsel dönüşüm sürecine giren İstanbul’da, sanayimizin yara almaması adına yüksek katma değerli ve temiz üretim yapan sanayileri teşvik etmek temelinde yürütülmektedir.

Eğitim ve bilgilendirmenin yanında, sanayiyi ilgilendiren bir çok alanda olduğu gibi çevre/iş sağlığı güvenliği konusunda da iş dünyası, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu önem taşımaktadır. Çevre ve iş sağlığı ve güvenliğinin değişik alanlarında bu yönde işbirlikleri geliştirilmektedir.

Çevre konusunda yapılan iyi örneklerin, sanayimizin bu konuda atacakları adımları teşvik edeceğinden hareketle 1995 yılından bu yana güncellenen içeriği ile “Çevre Ödülleri” verilmektedir.

Enerji

EnerjiEnerji, dünya çapında rekabet eden sanayimizin toplam üretim maliyeti içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hammaddenin temininden ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar enerjinin verimli olarak kullanılmasının bu maliyetleri azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, sektörde yaşanan problemleri ve sanayicinin karşılaştığı zorlukları günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit ederek, yapıcı çözüm önerileri getirmek ve sanayi sektöründeki enerji verimliliğini özendirici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak en önemli hedeflerimizdir.

Enerji faaliyetlerimiz;

 • Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için gereken politikaların oluşturmasında etkin rol almak,
 • Sanayicilerimizin kendi elektriğini üretebilmelerini (lisanslı ve lisanssız) ve enerjiyi daha uygun maliyetli olarak tedarik edebilmelerinin özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütmek,
 • Ülkemizin dış açık vermesine sebep olan enerji ithalatımızın azaltılması kapsamında «Enerji Endüstrisi» oluşturma konusunda çaba sarf etmek,
 • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam elektrik üretimi içerisindeki payını artırmak,
 • Enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesini desteklemek,
 • Sanayimizin enerji verimliliğini özendirici çalışmalar yapmak,
 • Enerji üretimi yapmak isteyen firmaların karşılaştığı bürokratik yükü azaltmak

temelinde yürütülmektedir.

Enerji konusu, Odamız Yönetim Kurulunun öncelikli gündem maddelerinden biridir. Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için sanayicilerimizin kendi elektriğini üretebilmeleri (lisanslı ve lisanssız); yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın toplam elektrik üretimi içerisindeki payının arttırılması ve enerji üreten ekipmanların yerli işgücü ve kaynaklarla üretilmesine yönelik faaliyetlerimiz bu bağlamda önem taşımaktadır. Enerji verimliliği konusunda sanayi kesiminin bilgilendirilmesi ve güçlü bir “enerji sektörü” oluşturulmasına yönelik çalışmalar da faaliyet konularımız arasındadır.