İşgücü Piyasası Durumu

İşgücü, istihdam, sanayi istihdamı, işsizlik, istihdam oranı ve işgücüne katılım başta olmak üzere işgücü piyasanın durumu, uluslararası karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir.

İstihdam Vergileri

Son yıllarda yapılan iyileştirmelere rağmen, Türkiye’de istihdam vergilerinin yükü 2012 verisi itibariyle %36,9 ile %26,1 olan OECD ortalamasının halen ile 10.8 puan üzerindedir. İstihdam vergi yükü Odamızca takibi yapılan konuların başında gelmektedir.

İlgili doküman için tıklayınız.

İstihdama Yönelik İşveren Sigorta Primi Teşvikleri

Ülkemizde halihazırda işletmelere yönelik olarak uygulanmakta olan 9 adet istihdam teşvik programı bulunmaktadır. Kriz sonrası elde edilen işgücü piyasası performansında önemli rol oynayan bu teşvikler, üyelerimizin maksimim yararlanmaları amacıyla takip edilmektedir. Çalışma notunda, mevcut istihdam teşvikleri bir araya getirilerek yasal dayanakları ve uygulama esasları açıklanmaktadır.

İlgili doküman için tıklayınız.

Zorunlu İstihdam

İşletmeler çok sayıda ve çeşitli zorunlu istihdam yükümlülükleriyle karşı karşıyadırlar. Bu yükümlülüklerin yasal temelleri, kapsam ve yükümlülüklere baz oluşturan kriterler çalışma notunda yer almaktadır.

İlgili doküman için tıklayınız.

Yatırım Ortamı ve İstihdam

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda Odamız, TOBB YOİKK (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu) kapsamında kurulan İstihdam Çalışma Grubunda aktif rol almaktadır. Bu kapsamdaki çalışma ve eylem planlarına www.tobb.org.trwww.yoikk.gov.tr/detay.cfm?MID=59 adresinden ulaşılabilir.

İstanbul ve İstihdam

İstanbul’da istihdamın geliştirilmesi ve eğitim-istihdam bağlantısının kurulması doğrultusunda faaliyette bulunan ve Odamızın da üye bulundurduğu İstanbul İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu bünyesinde İstanbul istihdam raporları hazırlanmaktadır. İstanbul İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışmaları ve İstanbul istihdam raporlarına adresinden www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop ulaşılabilir.

İstihdam Stratejileri ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi

İstihdam stratejileri, büyüme ve istihdamı birlikte merceğine alan dönüştürücü “yol haritaları”dır. Yayının ilk bölümünde istihdam stratejisi kavramı, "gelişmiş ülkeler", "gelişmekte olan ülkeler" ve "geçiş ekonomileri" ayırımı ekseninde dünyadaki istihdam stratejileri-politikaları ve istihdam-işsizlik sorununa çözüm arayışlarında alternatif açılım ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. İkinci bölümde, Türkiye işgücü piyasasının yakın dönemdeki durumu analiz edilmektedir. Yayının son bölümünde, AB tam üyelik perspektifiyle, dünyadaki başarılı uygulama ve deneyimler ışığında, Türkiye'de işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılması için strateji önerisi getirilmekte ve bu stratejinin yaşama geçirilmesi için makro ve mikro nitelikte politikalara yer verilmektedir.

İlgili yayınlar için tıklayınız.

İstihdam Paketi: İçeriği Ve Getirdikleri (5763 Sayılı İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

İstihdam Paketini işletme ve işverenler açısından ele alan broşürde, üyelerimizin, İstihdam Paketini tanıma ve uygulama süreçlerine yardımcı olabilmek amacıyla, paketin uygulama esasları, getirdiği kolaylıklar ve bunların yürürlüğe giriş tarihleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

İlgili yayınlar için tıklayınız.

Küresel Kriz ve Türk Sanayii İçin Esneklik-Güvence Dengesi Açılımı

Esneklik, özlü tanımıyla, küresel dünyanın ağırlaşan rekabet koşullarında, işletmelerin, en kaliteliyi, en düşük fiyata üretebilmeleri ve ekonomideki talep değişikliklerine uyum sağlayabilmeleridir. Yayında, esneklik-güvence dengesi, kavramsal düzeyde ele alınmaktadır. İkinci olarak, AB'nin bu alandaki deneyim ve birikiminden hareketle, Türkiye işgücü piyasasının esneklik ve güvence açısından içinde bulunduğu durum incelenmektedir. Yayının, üçüncü ve son bölümü, küresel kriz karşısında öncelikli sosyal politika önlemleri ve esneklik-güvence dengesine ilişkin model önerisine ayrılmıştır.

İlgili yayınlar için tıklayınız.