Atık yönetimiAtık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G: 05.07.2008 tarih ve 26927 sayı) kapsamında “Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması” esastır.

Atıklar, ilgili valilikten taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınır. Ancak mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar, evsel ve tehlikesiz atıklar ile ambalaj atığı taşıma işlemleri için taşıma lisansı alınması zorunlu değildir.

Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen firmalar için tıklayınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki ve lisans verilmiş (lisanslı atık taşıma firmaları ve araçları, metal hurda ithalatçı belgesi alan firmalar, tehlikesiz atık toplama/ayırma belgesi alan firmalar) firmalar için tıklayınız.

Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılmasına Dair Kılavuzlar, Sektörel Atık Yönetimi Rehberleri (oto tamirhaneleri, metal sektörü, metal kaplama ve galvanizasyon, boya ve vernik, boya üretimi, deri sektörü, döküm sektörü, atık taşıma -ihracat); Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atık Dokümanı için tıklayınız.