Maden ve Gayri Sıhhı Müessese RuhsatlarıMaden ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları

Odamız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen Gayri Sıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu Toplantıları’na kurul üyesi olarak katılmaktadır.

2010 Ağustos ayı itibarıyla İstanbul ili hudutları dâhilinde maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İstanbul İl Özel İdaresi tarafından verilmeye başlanmış olup bu kapsamda kurumumuz da inceleme kurulunda yer alarak toplantılara katılmaktadır.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (R.G : 10.08.2005 / 25902)

Kapsam:

Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Gayrı sıhhi müessese (GSM):

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.

 • Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.
 • İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.
 • Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

Yetkili İdare:

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda

 • İl Özel İdaresi

Birinci sınıf GSM için açılma ruhsatı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda

 • Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İkinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı

 • Büyükşehir İlçe Veya
 • İlk Kademe Belediyesi Başkanlığı

OSB’de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı

 • OSB bölge müdürlüğü

Tarafından verilir.

İzin ve Belgeler:

Yönetmeliğe göre tesislerin alması gereken izin ve belgeler aşağıda verilmiştir.

Yer seçim izni

 • Tesis izni *
 • Deneme izni *
 • Açılma ruhsatı *

NOT: * Kurulma aşamasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Web Sayfası için tıklayınız.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için İstenen Belgeler Listesi için tıklayınız.

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için İstenen Belgeler Listesi için tıklayınız.

Hangi Durumda Tesis Kapatılır:

 1. Ruhsatsız olarak faaliyete geçilmesi durumunda
 2. Mevcut onaylı plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamın bilgisi dışında tesislerinde değişiklik ve ilave yapılması durumunda
 3. Müesseselerin çevreye olan zararlarını mümkün olduğu kadar azaltabilmek için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hükümleri uygulamak, arıtma tesislerini yapmak ve tekniğine uygun olarak çalıştırmak zorundadırlar. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde (İSKİ ve İtfaiye görüşü ile )

Hangi Durumda Ruhsat Geçersizdir?

 1. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.
 2. Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
 3. Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa açılma ruhsatı alması zorunludur. (Yönetmelik 2005’de yürürlüğe girdiği için bir üst sınıfa geçen tesislerin İBB’den 1. sınıf ruhsatı almış olması gerekmektedir)

Hangi Durumlarda Ruhsat Yenilenir?

 1. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.
 2. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
 3. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
 4. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
 5. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.
 6. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (R.G : 21.06.2005 / 25852)

Kapsam:

Bu Yönetmelik, orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler, imar alanları ve mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayrisıhhi müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esaslara göre yürütüleceğini kapsar.

Madencilik faaliyetlerine ilişkin verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Gayrisıhhi müesseseler, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kriterlere göre; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler olmak üzere üçe ayrılır.

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği için tıklayınız.

İşyeri açma ve çalışma ruhsat müracaatı için gerekli belgeler:

 • Başvuru formu (Başvuru formunda açık ve kapalı alan m2 olarak belirtilmeli)
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • İmza Sirküleri
 • Maden Ruhsatı
 • Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu veya Bakanlığa verilen beyan formu veya kapasite raporu
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar
 • Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren harita
 • İSKİ görüşü
 • Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname, tesis varsa itfaiye raporu
 • Sorumlu müdür sözleşmesi (birincisi sınıf gayrisıhhi müesseseler için)
 • Çevre İzni Belgesi (faaliyet varsa), ruhsat verildikten itibaren bir yıl içinde
 • Ruhsat alanı içinde tesis varsa, ilgili Belediyeden fen ve sağlık kuralları ile ilgili uygunluk yazısı
 • 1/25.000 ölçekli yer budur haritası veya vaziyet planı
 • Gerekiyorsa kıyı kenar çizgisi ile ilgili tutanak
 • Ruhsat sahası orman alanı içerisinde ise Orman İzni
 • Gerekiyorsa Karayolları Bölge Müdürlüğü görüşü
 • Varsa rödovans sözleşmesi
 • Varsa geçmiş yıla ait imalat haritası

İmar İzinleri (Maden Kanunu, Madde 7, Değişik dördüncü fıkra):

İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınarak yapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan maden sahalarına bu hüküm uygulanmaz. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları çevre düzeni ve imar planları notuna işlenir. İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve ilgili il özel idaresine bildirilmesi zorunludur. (Maden Kanunu için tıklayınız.)

İşyeri açma ve çalışma ruhsat değişikliği gerektiren haller:

Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin bulunduğu alanın ve faaliyet konusunun değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.

Maden ruhsatının devredilmesi halinde, devralan gerçek veya tüzel kişinin maden ruhsatını ibraz ederek devir tarihinden itibaren üç ay içinde başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni maden ruhsat sahibi adına tekrar işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olanlarının bir yıl içinde yeni sınıfa göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması zorunludur.