Vardiya Tespit Raporu

Kapasite raporları, geçerli kapasite kriter ve esaslarına göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden hesaplanmaktadır. Söz konusu kriterce belirlenen sürenin üzerinde çalışan firmalar, vardiyalı çalıştıklarını belirten ekspertiz raporu talebinde bulunabilmektedirler. Özellikle ithalat, ihracat esnasında kapasite raporunda belirtilen üretim ve tüketim kalemlerindeki miktarların, kapasite raporlarında belirtilen miktarlardan fazla olduğunu belirtmek için ilgili kuruma kapasite raporuyla birlikte ibraz etmek üzere firmalarca talep edilen vardiya raporlarının başvurusu sırasında aşağıdaki evraklar talep edilmektedir.

Söz konusu raporlar firmaca sunulan belgelere ve kapasite raporunda yapılan incelemeye istinaden Sanayi Şubesi Birimince görevlendirilecek 2 (iki) eksper mühendis tarafından iş yerindeki mevcut makine parkı ve işçi sayısı da göz önünde bulundurularak 2 ya da 3 vardiya çalıştığını gösterecek şekilde düzenlenmektedir.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Vardiya tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu (Sonuç kısmında “…… firmasının ….. adresinde ….. vardiya çalıştığı tespit edilmiştir” ifadesinin yer alması gerekmektedir.)
 3. Yeminli Mali Müşavire ait faaliyet belgesi fotokopisi

Durum Tespit Raporları:

Üyelerin kamu kurumlarına ibraz etmek üzere muhtelif talepleri gereğince veya kamu kurumlarının üyelere yönelik muhtelif konulardaki talepleri gereğince düzenlenen açıklayıcı mahiyetteki ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

Mücbir Sebep Belgesi

Mücbir Sebep Belgesi, Makina Arızası, Doğal Afet vb. durumlardan kaynaklı sözleşme ve taahhütlerin yerine getirilememesi gibi durumlarda sorumlu firmanın durumu karşı tarafa anlatabilmesi için Odalardan talep ettiği bir ekspertiz raporu olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 29.maddesine göre düzenlenmektedir.

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Resim ve teknik açıklama
 3. Taraflar arasında yapılan sözleşme

L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Raporu:

4760 sayılı ÖTV Kanununun 18 seri no.lu Genel Tebliği hükmü uyarınca “L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi” almak için firmanın üretim adresinde söz konusu üretimi gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın bulunup bulunmadığına ve LPG kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. İlgili Vergi Dairesi yazısı

Su İhtiyaç Raporu:

İşyerlerinde kuyu açma izni alınabilmesi için D.S.İ.’ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Yeni yapılacak fabrika için arsa tapusu
 3. Tesisin kurulması halinde tesiste yar alacak makine tesisat listesi ve çalışan sayısı

Rayic Değer Tespit Raporu:

Üye firmaların sahip oldukları sabit kıymetlerin rayiç (güncel) değerlerinin tespitine yönelik ekspertiz raporlarıdır.

Patent/Faydalı Model Kullanım Raporu:

Firmaların sahip oldukları patent ve faydalı model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin yapıldığını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Patent/Faydalı Model Kullanım Formu (Firma kaşeli-imzalı)
 3. Patent/Faydalı Model Kullanım Belgesi fotokopisi

İthal/Yerli Girdi Oranı Raporu:

Türk Eximbank kredisi ve özel anlaşmalar kapsamında yapılan ihracatlarda, ihraç konusu ürünün imalatında kullanılan ithal-yerli girdi oranlarının belirlenmesine yönelik düzenlenen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporları müracaatında aranacak belgeler:

 1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
 2. Yerel Muhteva Belirleme Formu (Firma kaşeli-imzalı)
 3. İmalatçı firma ile ihracatçı firma arasında yapılan sözleşme veya protokolün fotokopisi
 4. Mamulün bünyesine giren ana hammaddelerin satın alınmasına ilişkin örnek fatura fotokopileri