Oda hizmet standartlarını tablo olarak indirmek için tıklayınız.

Yeni Kayıt

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir)
 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir)
 3. Kuruluşundan itibaren tüm Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (TTSG) (Kuruluş gazetesinin asıl/onaylı olması gereklidir)
 4. İmza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti
 5. Fotoğraf (3 adet)
 6. İkametgâh İlmühaberi veya Tezkeresi (E-Devlet'ten alınabilir)
 7. Fotoğraflı Nüfus Suretleri veya Nüfus Cüzdan Fotokopileri
 8. İşyeri Tapu/Kira Kontratı Fotokopisi
 9. Makine Alış Fatura Fotokopileri
 10. SGK Prim Bildirgeleri (En son ayına ait SGK prim bildirgeleri ve tahakkukları)
 11. Vergi levhası fotokopisi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

30 Dakika

Hizmet Bedeli

Kaydın yapıldığı yıl için kayıt ücreti olarak 2.400 TL. – 4.400 TL. arasında

Kayıt Silme

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe (Kayıt silme talebini, gerekçeleri ile birlikte içermelidir.)
 2. Dilekçedeki gerekçeleri destekleyecek belgeler (SGK Prim Bildirgesi ve tahakkuku (İşçi çıkışlarını gösteren) veya SGK giriş kaşeli Kapanış Dilekçesi, Makine Satış Faturaları, TTSG vb.)

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

2 iş günü

Adres Değişikliği Bildirimi

Başvuruda İstenen Belgeler

Şirket Merkez adresi değişikliği için:

 • Dilekçe ve ilgili TTSG fotokopisi

Üretim adresi değişikliği için:

 1. Adres Değişikliği Bilgi Formu,
 2. Sınai Hüviyeti Gösterir Beyanname (yeni adres için),
 3. SGK Prim Bildirgesi ve tahakkuku (Yeni adrese ve son aya ait)
 4. Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

15 Dakika

Unvan, Sermaye, Şirket Nevi vb. Değişiklikler

Başvuruda İstenilen Belgeler

Sermaye değişikliği için:

 1. Dilekçe
 2. TTSG

Unvan değişikliği için:

 1. Dilekçe
 2. TTSG

Nevi değişikliği için:

 1. Dilekçe
 2. TTSG
 3. İmza Sirküleri
 4. Vergi Levhası

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

10 Dakika

Muhtelif Belgeler

Başvuruda İstenilen Belgeler

Sanayici Faaliyet Belgesi

 • Talep Dilekçesi (varsa belgenin sunulacağı makamı da içeren)

İhale Durum Belgesi

 • Talep Dilekçesi (varsa belgenin sunulacağı makamı da içeren)

Sanayici Kimlik Kartı

 1. Kimlik Belgesi Bilgi Formu,
 2. Geçerli İmza Sirküleri fotokopisi,
 3. 1 Adet Fotoğraf

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Sanayici Faaliyet Belgesi : 2 Dakika
İngilizce Faaliyet Belgesi ve İhale Durum Belgesi: 2 Dakika
Sanayici Kimlik Kartı: 20 Dakika

Hizmet Bedeli

Sanayici Faaliyet Belgesi : Türkçe Belge: 30 TL, İngilizce Belge 65 TL
İhale Durum Belgesi: 90 TL

Onay İşlemleri (Bağ-Kur Formu, Çıraklık Sözleşmeleri, Firma Yazıları Onayları)

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Bağ-Kur Formu (onaylanmak üzere ilgili kişi tarafından Odamıza getirilmelidir)
 2. Çıraklık Sözleşmeleri (onaylanmak üzere ilgili kişi tarafından Odamıza getirilmelidir)
 3. Dilekçe Onayı: Üye firmaların 3. taraflara hitaben hazırlanan yazılarına, Odamız üyesi olunduğuna dair şerh konulması

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1. ve 2. maddeler için 10 Dakika
3. madde için 2 Dakika

Hizmet Bedeli

Sadece 3. madde için 30 TL

İş Makinesi Tescil İşlemleri

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. İstanbul Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe
 2. İş makinesinin sahiplik belgesi:
  1. Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
  2. İkinci el araçlar için noter satış senedi (Noter tarafından iptal edilen iş makinesi tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir)
  3. Veraset ilamı
  4. Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi
  (Yukarıda belirtilen sahiplik bilgilerinin aslı veya noter tasdikli suretleri verilecektir.) Makine üzerinde tadilat yapılmışsa bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.
 3. Teknik Belge; İş makinesine ait teknik belge getirilecektir. (Firma veya kişi kaşesi ve imzası olacak. Ayrıca bir makine mühendisine tastik ettirilecektir. Mühendisin kendi Odası’na ait kayıt numarası belirtilecektir.)
 4. Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar.

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1 gün

Hizmet Bedeli

Sıfır Araç: 750 TL + Belge Bedeli
2. El Araç: 750 TL + Belge Bedeli
Zayi: 750 TL + Belge Bedeli

Muhtelif Ekspertiz Raporları

Başvuruda İstenilen Belgeler

Firmaların ithalat, ihracat, gümrük, teşvik v.b. işlemlerinde ilgili mevzuatlar gereğince istenen ekspertiz raporlarının düzenlenmesi.

 • İstenen belgeler ekspertizin türüne göre değişmektedir.

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

30 Dakika - 4 Gün

Hizmet Bedeli

Ekspertizin türüne göre 6.500 - 12.600 TL

Yatırım Teşvik Belgesi

Başvuruda İstenilen Belgeler

Yatırım teşvik belgesi revize ve ek süre

 • Talep Dilekçesi ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer bilgi ve belgeler.

Yatırım teşvik belgesi tamamlama

 • Talep Dilekçesi ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer bilgi ve belgeler.

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Yatırım teşvik belgesi revize ve ek süre : 2 Gün
Yatırım teşvik belgesi tamamlama : 20 Gün

Hizmet Bedeli

Yatırım teşvik belgesi tamamlama : 11.700 TL

Fire Tespiti

Başvuruda İstenilen Belgeler

Firmanın üretimini yaptığı mamullerin üretiminde meydana gelen fire oranlarının tespiti

 • Müracaat dilekçesi

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

30 gün

Hizmet Bedeli

9.800 TL

Kapasite Raporu

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu (2 Adet).
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,
 3. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası,
 5. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listesi ve bilanço kıymeti *
 6. Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi,*
 7. Kiralık olan bina, işyeri ve makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi fotokopisi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı
 8. Sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 9. Vergi levhası fotokopisi,
 10. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 14000, ISO 9000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Sanayi sicil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
 11. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,
 12. Ek bilgi ve güncelleme formu

*Odamızca verilen formların doldurulması gerekmektedir. Form üzerinde temin edildiği firmanın unvanı, vergi/TC kimlik numarası, ticaret sicil numarası belirtilmelidir.

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

8 iş günü

Hizmet Bedeli

Sermaye aralığına göre / TL

99.999 ’a kadar olanlar için 6.500,00 TL
100.000-999.999 arası için 9.500,00 TL
1.000.000-4.999.999 arası için 12.500,00 TL
5.000.000 üzeri olanlar için 15.250,00 TL
(Ücretlere 3.750 TL TOBB onay harcı olarak eklenecektir.)

Kapasite Raporu Onaylı Sureti

Başvuruda İstenilen Belgeler

Dilekçe

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

15 Dakika

Hizmet Bedeli

600 TL

Yerli Malı Belgesi

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerli vizesi olacak)
 3. Kapasite Raporu Örneği (Yürürlükte olacak)
 4. Yerli katkı oranı hesap cetveli
 5. İmza sirküleri
 6. Taahhütname
 7. Mali Müşavirin ruhsat sureti

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

3 iş günü

Hizmet Bedeli

5.700 TL (1. Belge için)
1.500 TL (2. ve sonrası için)
(Her müracaat için 900 TL TOBB onay ücreti ayrıca tahsil edilir.)

İmalatçı / İmalat Yeterlilik Belgesi

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Kapasite Raporu Örneği (Yürürlükte olacak)

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

30 Dakika

Hizmet Bedeli

1.600 TL

Kapasite Raporu Yorumu Ekspertiz Raporu

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Kapasite Raporu Örneği (Yürürlükte olacak)

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1-3 gün

Hizmet Bedeli

6.500 TL

Dolaşım ve Menşe Belgeleri Satış ve Onayı

A.TR EUR.1 EUR-MED Menşe Şahadetnamesi Menşe İspat Form A

Başvuruda İstenilen Belgeler

Belge Satışı

 1. Eksiksiz Doldurulmuş Satış Talepnamesi (Satın alan firmaca kaşelenmiş ve imzalanmış)
 2. Belgeleri teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi

Belge Onayı (MEDOS Üzerinden)

İlgili mevzuata göre doldurulmuş belge, çıkış faturaları, belge ile ilgili taahhütname (Menşe Şahadetnamesi ve Form A hariç), giriş beyannamesi (yabancı menşeli mallar için) ve gerektiği hallerde tarafımızca istenecek diğer belgeler.

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Belge Satışı : 5 dakika
Belge Onayı: 2 dakika

Hizmet Bedeli

Belge Satışı: 10,00 TL
Belge Onayı: 10,00 TL

IPA Türk Malı Belgesi

Başvuruda İstenilen Belgeler

Belge Satışı

 1. Belge almaya gelecek kişi yüklenici firmanın yetkilisi olmalı T.C. kimlik ve vergi numarası, nüfus cüzdanı örneği ve firmanın yetkilisi olduğunu gösteren antetli kağıda imza kaşeli belge sunulmalıdır.

Belge Tasdiki

 1. IPA Programı sözleşmesinin bir sureti
 2. İlgili mevzuata göre doldurulmuş Türk Malı Belgesi
 3. IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.
 4. Kapasite Raporu Örneği (Yürürlükte olacak)
 5. Satış Faturaları
 6. Yükelnici ve üretici firmaların oda kayıt belgeleri aslı
 7. Üretici firmanın imza sirküleri aslı

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Belge Satışı: 5 Dakika
Belge Tasdiki: 10 iş günü

Hizmet Bedeli

Belge Satışı: 250 TL
Belge Tasdiki: Ücretsiz

Takograf Kartı

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Takograf için başvuran sürücü, TOBB internet sitesi üzerinden (http://staum.tobb.org.tr/) online başvuru yapar ve başvuru sonunda verilen numara ile Vakıfbank’a Şahıs ise 765 TL, Şirket ise 2.161 TL ödeme yapar.
 2. Sayısal takograf kartı almak isteyen sürücü/şirket ve servisler başvurularını https://staum.tobb.org.tr/WEB/login.xhtml internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapılırken başvuru merkezi olarak İstanbul Sanayi Odası belirtilmiş ise kart teslimleri için ODAKULE binamızdaki merkez hizmet birimimize müracaat edilir.

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

10 Dakika

Hizmet Bedeli

Vakıfbank’a ödeme yapıldıktan sonra Odamız’da yapılan işlemler ücretsizdir.

Müracaat Bilgileri

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İsim Hikmet BALTACI
Unvan Genel Sekreter Yardımcısı
Adres Meşrutiyet Cad. No:63 Tepebaşı, Beyoğlu - İSTANBUL
Tel 0212 252 2900 / 124
Faks 0212 293 4398
E-Posta hbaltaci@iso.org.tr

İkinci Müracaat Yeri

İsim Haktan AKIN
Unvan Genel Sekreter
Adres Meşrutiyet Cad. No:63 Tepebaşı, Beyoğlu - İSTANBUL
Tel 0212 252 2900 / 120
Faks 0212 293 4398
E-Posta hakin@iso.org.tr