İstanbul Sanayi Odasının (İSO) odaklandığı faaliyetlerden biri, sanayimizin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmak, İstanbul’da Ar-Ge ve inovasyon ikliminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon destekleri konularında eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteği vermektir.

Bu amaç doğrultusunda İSO tarafından geliştirilmiş bir proje olan “İstanbul Proje Akademisi”, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında fonlanmaya değer bulunmuş ve 15 Şubat 2022 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul Proje Akademisinin amacı, Türkiye’deki imalat sanayi kuruluşlarının Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon finansman kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak olup bu kapsamda ekosistemdeki tüm paydaşların iş birliği yapacağı bir ara yüz yapısı oluşturulmuştur.

İstanbul Proje Akademisi kapsamında, sanayi firmalarının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda AB Ufuk Avrupa (Horizon Europe) bilgilendirme seminerleri, tematik ağ oluşturma etkinlikleri, proje pazarları, eşleştirme etkinlikleri düzenlenmekte, eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Firmalara, bu AB fonlarına yönelik proje geliştirme ve konsorsiyumlara dahil olma noktasında da destek sunulmaktadır.

Proje kapsamında, Ufuk Avrupa programının tema ve görev alanları göz önünde bulundurularak proje yazma ve yürütme potansiyeli olan firmaları içeren bir Sanayi Envanteri veri tabanı hazırlanmıştır. Bu veri tabanından, saha ziyaretleri ve terzi usulü çalışmalarla Ufuk Avrupa proje başvurusunda yer alabilecek düzeyde firmalar seçilerek, proje yazım mentorluğu ve konsorsiyumlara dahil olma konusunda desteklenmektedir.

İstanbul Proje Akademisinin hedeflerinden biri de kamu-üniversite-sanayi işbirliğini desteklemektir. İstanbul'un önde gelen yedi üniversitesini temsil eden Teknoloji Transfer Ofisleri bu amaç doğrultusunda paydaşımız olarak projeye dahil olmuştur. Üniversite sanayi işbirliğini artırmak amacıyla, proje ekibi ve proje paydaşı TTO'ların yönlendirmesi ile, akademisyenleri çalışma alanlarına göre sınıflayan bir Akademik Ağ Haritası oluşturulmuştur. Akademik Ağ Haritası, AB proje tecrübesi bulunan akademisyenler ile sanayi kuruluşları arasında proje eşleştirmeleri yapılması noktasında kullanılacaktır.

İstanbul Proje Akademisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için proje faaliyetleriyle eş zamanlı olarak projenin hazırlık ve kurgulanma aşamasında görüşleri alınan tüm paydaşların da katkılarıyla bir fizibilite araştırması gerçekleştirilecektir. Fizibilite araştırması sonucunda ortaya konacak fizibilite raporu tüm paydaşların içinde olduğu yönetişim, iş, gelir ve ortaklık modeli hakkında alternatif öneriler içerecek ve arayüz yapısının sürdürülebilirliği için önemli bir yol gösterici olacaktır.

İstanbul Proje Akademisi, Ufuk Avrupa programının ulusal irtibat noktası olan TÜBİTAK’ın, Programa Türkiye’nin katılımı ve başarı oranını artırmak için yaptığı çalışmaları destekleyici faaliyetler yürütmektedir. İstanbul bölgesi düzeyinde tüm sanayi firmaları ve üniversiteler için kaldıraç etkisi yaratacak, bilgi ve iş birliklerinin çoğaltılmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına katkı sunacaktır.

Detaylı bilgi için:
https://www.istanbulprojeakademisi.com/