Muhasebe Faaliyetleri

AidatÜyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ve munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

2024 yılında, yıllık aidat için aşağıda yazan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise 2023 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

Yıllık Aidat

 • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
 • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
 • Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
 • Yıllık aidat firmaların sermaye ve özvarlık toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

2024 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derece Özsermaye Limitleri (TL) Aidat (TL)

Fevkalade

900.000,00 - Yukarısı

4.400

Birinci

450.000,00 - 899.999,99

4.300

İkinci

225.000,00 - 449.999,99

3.950

Üçüncü

90.000,00 - 224.999,99

3.400

Dördüncü

1,00 - 89.999,99

3.000

Beşinci

2.400


2024 yılı Munzam aidat tavan tutarı 200.025,00 TL`dir.

Munzam Aidat

 • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.
 • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmaktadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.
 • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Yıllık Aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.

Aidat tahakkukları için gerekli Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinizi 212 355 07 36 no.lu faksımıza veya beyanname@iso.org.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Aidat ve Diğer Ödemelerinizin Yatırılacağı Banka Şubeleri

 • Banka ile gönderilecek havale ve EFT`lerde, İSO ODA SİCİL NO ve ÜNVANINIZI mutlaka yazdırınız.
 • Odamız veznesi ve temsilcilik veznelerinden nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.
 • İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ödeme yapmak istendiğinde; kurum ödemelerinin altında oda ödemeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği altında mersis numarasını yazarak ve İstanbul sanayi odasını seçerek aidat ödemeleri yapılabilmektedir. (Anlaşmalı bankalar Ziraat bankası ,Halk bankası, Yapı Kredi bankası, Akbank, İşbank, Teb)
 • EFT ve Havale yolu ile ödeme yapılacak aidat hesap numaraları
 • Garanti Bankası Galata Şubesi TR18 0006 2000 0670 0006 2919 67 IBAN no`lu aidat hesabına
 • İş Bankası Galatasaray Beyoğlu Şubesi TR39 0006 4000 0011 0111 7613 49 IBAN no`lu aidat hesabına
 • Akbank Beyoğlu Şubesi TR28 0004 6000 3988 8000 2372 76 IBAN no’lu aidat hesabına
 • Türk Ekonomi Bankası Nuruosmaniye Şubesi TR520003200000000020480535 IBAN no’lu aidat hesabına
 • Hesabınızla ilişkili otomatik ödeme talimatı vererek aidat ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili mevzuat dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Attach Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Attach Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik Attach