ÜyelikMerkezi veya üretim tesislerinden en az birisi İstanbul sınırları içinde bulunan ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre sanayici sayılan işletmelerin Odamıza kayıtları zorunludur.

1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır:

Üyelik Kayıt İşlemleri

Kayıt İşlemleri: Kaydolmak üzere Oda'ya başvuran sanayicilerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

 1. Üyelik Başvuru Formu: Üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi: İşyerinde mevcut makine ve tesisat ile diğer hususlar eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmalı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
 3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren Ticaret Sicil Gazetesi asılları veya tasdikli fotokopileri.
 4. Fotoğraf: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
 5. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. (E-devletten çıkarılan belgeler kabul edilmektedir.)
 6. İkametgah İlmühaberi veya Tezkeresi: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi. (E-devletten çıkarılan belgeler kabul edilmektedir.)
 7. İşyeri Tapu - Kira Kontratı Fotokopisi: İşyeri, firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı fotokopisi (tapu veya kira kontratında firmanın tescilli unvanı bulunmalıdır).
 8. Makine Alış Fatura Fotokopileri veya TÜRMOB kaşeli SMMM veya TÜRMOB mühürlü YMM onaylı Makine Listesi : Sınai Hüviyet Beyannamesinde yazılı makine ve tesisatın firma mülkiyetinde olup olmadığının kontrolü için makine alış fatura fotokopileri (Makineler kiralanmış ise asgari bir yıl müddetle düzenlenmiş ve makinelerin cins ve miktarını gösterir noter tasdikli kira sözleşmesi veya leasing sözleşmesi).
 9. SGK Prim Bildirgeleri: İçinde bulunduğumuz yılın en son ayına ait aylık SGK prim bildirgeleri ve tahakkukları. Yeni kurulan firmalar için ise işyeri açılış bildirgesi ve işçi işe giriş bildirge fotokopileri (En az 10 işçi için belge sunulmalıdır.)
 10. Vergi Levhası Fotokopisi: Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belgenin fotokopisi.
 11. Kapasite Raporu: Firmanın üretim adresi İstanbul ili sınırları dışında ise ve başka bir Oda’dan alınmış kapasite raporu varsa fotokopisi.

 

Not:

 • Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kayıt için Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir. EKSİK MÜRACAAT DOSYALARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
 • Fotokopilerin okunaklı olmasına ve zımba teli kullanılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.
 • Firmanın İstanbul Sanayi Odasına kaydı, yukarıda belirtilen belgelerin Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi'ne eksiksiz olarak sunulması halinde aynı gün içinde sonuçlanır.
 • Üyelik Başvuru Formlarının doldurulması ve sair hususlarda İstanbul Sanayi Odası Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi'nden tamamlayıcı bilgi alınabilir.
Gerçek Kişiler için Üyelik Başvuru Formu Attach Tüzel Kişiler için Üyelik Başvuru Formu Attach