2014 Yılı Asgari Ücret Düzeyleri Ve Maliyeti (2014 Birinci Ve İkinci Altı Ay)

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak bir ücret düzeyidir. Asgari ücret, diğer yönüyle baz ücrettir. Yaygınlığı ve ekonomideki taban ücret seviyesine referans oluşturması nedeniyle işgücü-üretim maliyetlerinin seyrini etkilemektedir. Dolasıyla mali sistem için de temel bir göstergedir.

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31.12.2013 tarihli toplantısında, brüt 1,021.50- TL/Ay, net 803.68.-TL/Ay olan 2013 ikinci altı ay asgari ücret;

 • 01 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 aralığı (birinci 6 ay) için Brüt 1,071.00.-TL/Ay, net 846.00.-TL/Ay
 • 01 Temmuz 2014 - 31 Aralık 2014 aralığı (ikinci 6 ay) için Brüt 1,134.00.-TL/Ay, net 891.03.-TL/Ay

olarak tespit edilmiştir.

2014 yılı asgari ücret artış oranları şöyledir;

 • Birinci 6 ay Brüt artış yüzdesi : % 5
 • İkinci 6 ay Brüt artış yüzdesi : % 6
 • Yıl sonu artış : % 11,3
 • Yıllık ortalama artış : % 8,2

İşverene Maliyeti

2014 yılı birinci 6 ay brüt 1.071.00.-TL/Ay olarak uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti 1,258.43.-TL/Ay (bekar ve çocuksuz işçi), İkinci 6 ay brüt 1,134.00.-TL/Ay olarak uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti 1,332.45.-TL/Ay’a (bekar ve çocuksuz işçi) ulaşacaktır.

16 Yaş Sınırının Kaldırılması

Asgari ücretle ilgili önemli bir karar, 16 yaş sınırının kaldırılmasıdır. Asgari ücret, mevcut uygulamada 16 yaşını dolduranlar ve doldurmayanlar olmak üzere iki ayrı düzey olarak tespit edilmekte idi. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü sınırı uygulamasına son verilmiştir.

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Tutarları (2014)

Medeni Durum AGİ (TL)
Bekâr 80,33
Evli, Eşin Geliri Olan 80,33
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 92,37
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 104,42
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk 112,46
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk 120,49
Evli, Eşin Geliri Olmayan 96,39
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk 108,44
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk 120,49
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk 128,52
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk 136,55

2014 ikinci altı ayında, Ocak 2014’te belirlenen asgari ücrete göre AGİ hesaplamasına devam edilecektir.

SGK Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları (Birinci Ve İkinci Altı Ay)

DÖNEM ALT SINIR(TL) ÜST SINIR (TL)
01.01.2014–30.06.2014 1.071,00 6.961,50
01.07.2014–31.12.2014 1.134,00 7.371,00

Not: Sigorta primine esas kazanç alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 6,5 katıdır.

Çocuk Zammı ve Aile Yardımı (2014)

6111 Sayılı Kanunun 117. maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun’un 202. maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle 25.02.2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 • 0-6 yaş grubu (72 ay dahil) : 500 Gösterge x 0,076998Katsayı = 38,50 TL/Ay
 • 6 yaş üzeri : 250 Gösterge x 0,076998Katsayı = 19,25 TL/Ay

Aile Yardımı

2134 göst. x 0,076998k.sayı = 164,31.-TL/Ay

Not: Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir

2014 yılı ikinci altı ayında çocuk ve aile yardımları değişmeyecektir.

Kıdem Tazminatı Tavanı (2014)

23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Ağustos 2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 154.maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayıaçıklanan enflasyon rakamı ile birlikte 1.1.2014-31.12.2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,205274) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı şöyledir:

(1500 göst.+8000 Ek göst.) x 0,076998k.sayı = 731,481.-
(1500 göst.+8000 Ek göst.) x 0,076998k.sayı X %200 = 1.462,962.-
1000 tab.ayl. göst. x 1.205274tab. ayl. k. sayı = 1.205,274.-
500 kıd. göst x 0,076998k.sayı = 38,499.-
3.438,22.-TL/Yıl

2014 ikinci altı ayında kıdem tazminatı tavanı değişmeyecektir.

Gelir Vergisi Tarifesi (2014)

 • 11.000 TL'ye kadar % 15
 • 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası % 20
 • 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 7.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası % 27
 • 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası % 35

2014 ikinci altı ayında gelir vergisi tarifesi değişmeyecektir.

Damga Vergisi Oranı (2014)

30 Aralık 2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.57) uyarınca maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli harcırah, tazminat ve benzeri ne adla olursa olsan hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler hariç) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerinde tediye olunduğu taktirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar için Damga Vergisi oranı, 2014 yılında binde 7,59 olarak belirlenmiştir.

2014 ikinci altı ayında damga vergisi oranı değişmeyecektir.

2014 Asgari Ücret 1. 6 Ay Attach 2014 Asgari Ücret 2. 6 Ay Attach