Sosyal Politika ve İstihdam

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Küresel Kriz ve Türk Sanayii için Esneklik-Güvence Dengesi Açılımı

Dr. Şeyma İpek Köstekli'nin hazırlamış olduğu yayında, esneklik-güvence dengesi, ilk olarak kavramsal düzeyde ele alınmaktadır. İkinci aşamada, AB'nin bu alandaki deneyim ve birikiminden hareketle, Türkiye işgücü piyasasının esneklik ve güvence açısından içinde bulunduğu durum incelenmektedir. Yayının, üçüncü ve son bölüm, yaşadığımız krize yönelik olarak, öncelikli sosyal politika önlemleri ve esneklik-güvence dengesine ilişkin model önerisine ayrılmıştır.

Yayın Tarihi : Ekim 2009 İNDİR

İstihdam Paketi: İçeriği ve Getirdikleri 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yapılan son değişikliklerle İstihdam Paketini işletme ve işverenler açısından ele alan bu broşürümüzde, paketin genel uygulama esasları, getirdiği kolaylıklar ve bunların yürürlüğe giriş tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Çalışmamızla, üyelerimizin, İstihdam Paketini tanıma ve uygulama süreçlerine yardımcı olabilmeyi ümit ediyoruz.

Yayın Tarihi : Haziran 2008 İNDİR

İstihdam Stratejileri ve Türkiye için Bir Model Önerisi Dr. Şeyma İpek Köstekli

Dr. Şeyma İpek Köstekli'nin doktora tezi olan yayın, 3 bölümden oluşmaktadır. Yayının ilk bölümünde istihdam stratejisi kavramı, "gelişmiş ülkeler", "gelişmekte olan ülkeler" ve "geçiş ekonomileri" ayırımı ekseninde dünyadaki istihdam stratejileri-politikaları ve istihdam-işsizlik sorununa çözüm arayışlarında alternatif açılım ve yaklaşımlar ele alınmıştır. İkinci bölümde, Türkiye işgücü piyasasının yakın dönemdeki durumu ve özellikleri analiz edilmiştir. Yayının son bölümünde, AB tam üyelik perspektifiyle, dünyadaki başarılı uygulama ve deneyimler ışığında, Türkiye'de işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılması için strateji önerisi getirilmiş ve bu stratejinin yaşama geçirilmesi için makro ve mikro nitelikte politikalara yer verilmiştir.

Yayın Tarihi : Temmuz 2006 İNDİR