Kıymetli Maden Rafinerileri Hk.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6833)’ın 23.02.2023 tarih ve 32113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu değişikliklerin 14.04.2021 tarih ve 31454 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan ve Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmeleri de dahil olmak üzere yurt içince alım satımı yapılabilecek kıymetli madenlere ilişkin muhtelif düzenlemeleri içerdiği belirtilerek Bakanlığa faaliyet izni başvurusunda bulunan kıymetli maden rafinerilerine ilişkin bilgilerin ayrıca iletileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda Bakanlığa kıymetli maden rafinerisi faaliyet izni başvurusunda bulunan ve başvuru süreçleri devam edenlere ilişkin bilgilerin ye aldığı liste ekte yer almaktadır.

Diğer taraftan, Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge (KMR-2023/1) Bakanlığın internet sitesinde 31.03.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ’in geçici 1’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığa faaliyet izni başvurusunda bulunanların durumlarını mezkur Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri için öngörülen süre 31.03.2023 tarihinden sonra 2 ay uzatılmış olup söz konusu şirketlerin durumlarını Tebliğ’e uygun hale getirmesi için öngörülen süre içerisinde kuyum işletmelerince ekli listede yer alan kıymetli maden rafinerilerinin 2023/1 sayılı Tebliğ ve KMR-2023/1 sayılı Genelge’ye uygun şekilde ürettiği ya da üreteceği standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kıymetli maden rafinerileri tarafından Bakanlığa yapılan faaliyet izni başvurusunun reddolunması durumunda ret tarihinden itibaren bahse konu rafineri tarafından rafinaj faaliyetinde bulunulamayacak ve söz konusu rafinerilerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenler yurt içinde alınıp satılamayacaktır. Ancak 32 Sayılı Karar’ın geçici 9’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca anılan Karar’ın 7’nci maddesi kapsamında yurt içinde alım satımı yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenler, 23.02.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızca faaliyet izni verilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafineriler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından alınabilecek, 31.12.2023 tarihinden sonra bahse konu kıymetli madenler yalnızca Darphane tarafından alınabilecektir.

Öte yandan Bakanlık tarafından faaliyet izni verilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşları, rafineriler ve yetkili müesseseler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından yurt içinde, Darphane ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerini ve Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımı mümkündür.

Rafinaj Faaliyetinde Bulunan Firmaların Listesi Attach