Resmi Gazetede Sanayi, 08.04.2016

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ve Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi ( AQSIQ) arasında imzalanan andlaşma uyarınca Çin’e ihraç edilecek süt ürünlerinin denetiminden, karantina ve sağlık sertifikalarının düzenlenmesinden GTHB sorumlu olacaktır.

GTHB, süt hayvanlarının sağlığı, süt ürünü üreticileri, süt ürünü güvenilirliğini, hijyen ve kalitesi ile birlikte ihraç edilen süt ürünlerine ilişkin denetim ve karantina şartları, yöntemleri, prosedürleri ve standartları sağlayacaktır. Hayvanlar ve ürünlerin sağlıklı olduğuna vb düzenlenen diğer kurallara uyulacaktır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-1.pdf

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Gümrük tarife pozisyonu G.T.P. 02.01 olan ve büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) isimli madde için Tarife kontenjanı 15.000 (ton) vergi oranı %0 ve tarife kontenjanı dönemi sonu 31.12.2016 olarak belirlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-26.pdf

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

1701.99 Gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri” için 2016 yılında gümrük vergisi %0 olarak uygulanacağı maddesi eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-28.pdf

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.12.2015 tarihi 31.12.2016 olarak değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-19.pdf

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

İlgili kararın 5. Maddesinin ç maddesi değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına eklemeler yapılmıştır. Sayıştay’ın görüşü alınarak yapılan değişikliklerin 08.04.2016 tarihinde (kararın yayımı tarihinde) yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-29.pdf

Linyit ve Taşkömürü Çıkaran ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Ruhsat Sahibi Olarak İşlettikleri Yer Altı Maden İşletmelerine, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar

İlgili kararda düzenlenen maden işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41,53 ve 63 üncü maddelerinde ve 6552 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışları için uygulanacak destek belirlenmiştir. Sayıştay’ın görüşü alınarak yapılan değişikliklerin 08.04.2016 tarihinde (kararın yayımı tarihinde) yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-30.pdf

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 15 inci maddesinde yer alan 31.12.2015 tarihi 31.12.2016 olarak, 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 01.01.2016 tarihi 01.01.2017 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 17 maddesinin birinci fıkrasına Ek-2B, Ek 3 ile geçici 6 ve 7 inci maddeler eklenmiştier.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-22.pdf

TEBLİĞLER

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)

Bakanlar Kuruluna, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle Bakanlığımız tarafından mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (münhasıran bu yerlerdeki dairelere) borçlu olan mükelleflerin 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının taksit ödeme sürelerini mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatma hususunda yetki verilmiştir.

Bu yetki ile Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11/11/2015-13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlık tarafından mücbir sebep hali ilan edilen yer esas alınarak 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11/1/2016 tarihli ve 2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde bulunan Mal müdürlüğünce 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik düzenleme yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160408-12.htm